118.03 Sociale programmatie 2019-2020

16/07/2019

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 1 juli 2019 een sociale programmatie 2019-2020 gesloten.

1. Loonsverhoging :

Vanaf 1 juli 2019,verhogen de sectorale minimumlonen met 0,16 EUR, vanaf 1 januari 2020 zullen de sectorale minimumlonen verhogen met 0,04 EUR. Op 1 januari 2020, zullen de reële lonen ook verhogen met 1,1%.

2. Enveloppe :

  • 1,1% van de brutolonen, verhoogd met de werkgeversbijdragen, maar verminderd met de kosten van de verhoging van de sectorale minimumlonen.

    • Als tegen 31 december 2019 geen cao werd afgesloten in de onderneming zullen de werkelijke lonen verhogen met 1,1%.
  • In de bedrijven die in toepassing van het sectoralakkoord 2015-2016 de enveloppe van 0,3 % van de loonmassa niet hebben omgezet in een andere voordeel en dus de jaarlijkse brutopremie van 80 EUR toekennen, zal deze premie op 1 januari 2020 worden omgezet in een verhoging van het reël loon met 0,04 EUR.

3. Diverses verhoging :

Verhoging vastgesteld op1 januari 2020  :

  • Ploegen-en nachtpremies
  • Bestaanszekerheid
  • Aanvullende vergoeding in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht
  • Kledijvergoeding

4. Mobiliteit :

Vanaf 1 januari 2020 verhoogt de tussenkomst in vervoerkosten met openbaar vervoer naar 80 % en verhoogt de fiestvergoeding naar 0,24EUR per effectief afgelegde kilometer.

5. Vergoeding van eindeloopbaan :

Vanaf 1 juli 2019, de aanvullende vergoeding in geval van overstap van een voltijdse of 1/5de vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar, wordt verhoogd naar 97 EUR.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 01 van de sectorale documentatie.