118 Medisch attest

02/05/2016

Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht medisch toezicht voor werknemers die rechtstreeks in contact komen met voedingswaren of levensmiddelen afgeschaft.

Het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne bepaalt echter onder andere dat personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen door middel van een medisch attest moeten bewijzen dat geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg staat en dit om de drie jaar.

Een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten op 9 februari 2016 raadt het volgende aan:

  • Het medisch attest wordt afgeleverd door de arbeidsgeneesheer. De arbeiders worden tijdens hun werkuren onderworpen aan het medisch onderzoek. De hieraan bestede tijd wordt als arbeidstijd bezoldigd en de verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.
  • Indien het onderzoek uitzonderlijk niet kan plaatsvinden bij de arbeidsgeneesheer tijdens de werkuren, kunnen de werkgever en de arbeider overeenkomen dat het medisch onderzoek wordt uitgevoerd door de huisarts van de arbeider buiten de werkuren. De werkgever zal instaan voor de gemaakte kosten, die forfaitair geraamd worden op 1 uur loon (berekening op dezelfde wijze als voorzien door de wet betreffende de feestdagen en zijn uitvoeringsbesluiten, inclusief vervoerskosten) bovenop terugbetaling van het doktersbezoek en de eventuele technische prestaties (de terugbetaling is beperkt tot het remgeld). Deze kosten zijn eigen aan de werkgever en de terugbetaling is bijgevolg niet onderworpen aan RSZ en belastingen.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1802 van de sectorale documentatie.