GDPR privacyverklaring Group S - SVZ

Group S – SVZ is het is het socialeverzekeringsfonds van de Group S.

Group S hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
We gebruiken ze volgens de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Group S – SVZ informeert u over uw rechten en plichten als zelfstandige ondernemer.

1 Wat doen we met de persoonsgegevens die u ons verschaft?

De persoonsgegevens die u ons verschaft worden opgenomen in de bestanden van de Group S – SVZ.

2 Welke persoonsgegevens verwerkt de Group S - SVZ?

Bij het ondertekenen van uw aansluitingsverklaring:

 • Uw identiteitsgegevens;
 • Uw bankgegevens;
 • Informatie over uw familiale situatie;
 • Uw INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid);
 • Gegevens over uw beroepssituatie
 • Gegevens over uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u wettelijk samenwoont

Tijdens de behandeling van uw dossier kunnen we andere persoonsgegevens vragen die nodig zijn om uw rechten te behouden en uw verplichtingen na te komen:

 • Uw fiscale gegevens voor de berekening van uw bijdragen;
 • Medische gegevens van administratieve aard voor specifieke rechten, zoals vrijstellingen of gelijkstellingen.
 • Gegevens die als stavingsstukken aan de Group S - SVZ worden gecommuniceerd (medische gegevens, notariële gegevens, ...)

Om de administratieve aspecten van uw dossier te behandelen: bijvoorbeeld uw adresgegevens, uw e-mailadres, gsm-nummer en telefoonnummer.
Wij krijgen ook persoonsgegevens via het RSVZ van: het Rijksregister, het Bisregister, RSZ, OCMW, RVA, RIZIV, FOD Financiën, Sigedis, de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Die gegevens gebruiken we voor uw statuut van zelfstandige, zoals:

 • Uw loopbaangegevens;
 • Gegevens om uw pensioenloopbaan te bepalen;
 • Uw inkomsten voor de berekening van uw bijdragen.

We kunnen uw gegevens ook hergebruiken als het RSVZ uw aansluitingsaanvraag verworpen heeft.
Analytische cookies
Surft u op onze website, dan verzamelen we automatisch gegevens over uw surfgedrag en technische kenmerken (browser, locatie, type toestel, ...). Deze gegevens gebruiken we voor statistische of technische doeleinden (optimaliseren van ons aanbod, oplossen van problemen).
Lees meer over ons cookiebeleid

3 Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

3.1 Om onze opdrachten en taken uit te voeren

Group S - SVZ gebruikt uw persoonsgegevens om haar opdrachten en taken uit te voeren in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen.

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van verschillende wettelijke verplichtingen in een aantal domeinen.

Daarnaast verwerken we ook een aantal gegevens op basis van uw toestemming. Bijvoorbeeld: uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw gsm-nummer.

3.1.1 Sociaal statuut van de zelfstandigen

Als zelfstandige hebt u een aantal plichten:

 • Aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds
 • Sociale bijdragen betalen
 • Wijzigingen in uw beroeps- of gezinssituatie melden

We vragen uw persoonsgegevens in het kader van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en het KB van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Uw gegevens worden niet enkel gebruikt voor de behandeling van het sociaal statuut van zelfstandigen in België, maar ook wanneer er een ander statuut bestaat in een andere lidstaat of niet-lidstaat van de Europese Unie.

Ze laten u toe om uw rechten in het kader van de sociale zekerheid als zelfstandige te laten gelden.

Uw pensioenrechten zijn gebaseerd op het KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en het KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.

Uw rechten in het kader van de ziekte-, invaliditeits- en moederschapsverzekering zijn gebaseerd op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.

Uw rechten in het kader van de gezinsbijslag worden geregeld door de Algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939.

Daarnaast hebt u nog verschillende rechten:

Gelijkstelling van bepaalde inactiviteitsperiodes met een activiteitsperiode:

 • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
 • KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
 • KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

Voortgezette verzekering:

 • KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
 • KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen 

Moederschapshulp:

 • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
 • KB van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

Adoptie-uitkering:

 • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
 • KB van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen

Mantelzorg:

 • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
 • KB van 27 september 2015 houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon

Overbruggingsrecht:

 • Wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen
 • KB van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen

3.1.2 Vennootschappen

Als vennootschap hebt u een aantal plichten:

Aansluitingsplicht:
Wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

Bijdrageplicht:

 • Wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen
 • KB van 1 juli 1992 tot uitvoering van hoofdstuk III van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de eenmalige bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen
 • Wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen
 • KB van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen voor het sociaal statuut der zelfstandigen

3.2 Voor statistische of wetenschappelijke doeleinden

We gebruiken uw gegevens om te rapporteren over onze werking. Zo moeten we bijvoorbeeld regelmatig rapporteren aan onze regelgevende autoriteiten: het RSVZ en de Federale overheid. De gegevens voor statistische of wetenschappelijke doeleinden worden altijd anoniem verwerkt.

3.3 Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren

We gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening te optimaliseren. Bijvoorbeeld om de inhoud van onze website te verbeteren, als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp.

4 Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven?

Door onze wettelijke opdracht moeten we een aantal persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde
officiële Instellingen van Sociale Zekerheid, aan fiscale diensten en sociaal-economische instellingen.

Soms moeten we uw gegevens meedelen in een juridische of gerechtelijke context en dit volgens de wettelijke bepalingen eigen aan bepaalde materies, zoals:

 • Aan curatoren bij een gerechtelijke reorganisatie of faillissement
 • Aan notarissen bij de verkoop van onroerende goederen of erfenissen
 • Aan gerechtsdeurwaarders bij een gerechtelijke invordering van bijdragen
 • Aan de gerechtelijke overheden bij een collectieve schuldenregeling.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens:

 • geraadpleegd worden door de door uzelf gemandateerde personen zoals uw boekhouder.
 • gebruikt worden voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.
 • uitgewisseld worden met andere instanties voor statistische doeleinden. Die gegevens worden anoniem verwerkt.

5 Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

De gegevens voor de behandeling van het statuut van zelfstandige worden minimum 70 jaar bewaard. Dit vanaf de ondertekening van de aansluitingsverklaring en zolang ze nodig zijn om uw rechten te waarborgen en het naleven van uw verplichtingen te verzekeren.

6 Wat zijn mijn rechten?

6.1 Informatie krijgen over de verwerking van mijn persoonsgegevens

U kan informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

6.2 Mijn persoonsgegevens inkijken

U kan toegang vragen tot de persoonsgegevens die we over u verzamelen en ze inkijken. We overhandigen u een zo volledig mogelijk overzicht van uw gegevens.

6.3 Mijn persoonsgegevens laten verbeteren

Zijn uw gegevens onjuist of onvolledig? Dan kan u ze laten verbeteren of aanvullen, tenzij wij niet de authentieke bron van die gegevens zijn.

6.4 Mijn persoonsgegevens laten wissen

Denkt u dat de behandeling van bepaalde gegevens ongepast is? Dan kun u, in bepaalde gevallen, vragen om die gegevens te wissen.

Een aantal wetteksten over onze wettelijke opdracht of de aansluitingsverklaring verplicht ons om bepaalde persoonsgegevens te gebruiken. Zonder die gegevens kunnen wij onze opdracht niet vervullen.

7 Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Wilt u van die rechten gebruik maken? Dan kun u contact opnemen Group S - SVZ (via e-mail: infocas@groups.be of per post: Group S - SVZ, Ursulinenstraat 2, 1000 Brussel).

Wanneer u een recht uitoefent, kunnen we u vragen om uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand anders uw rechten in uw plaats uitoefent. We kunnen u dus een kopie van uw identiteitskaart vragen.

8 Wat als ik niet wil dat Group S - SVZ mijn persoonsgegevens verwerkt?

De Group S - SVZ verwerkt uw persoonsgegevens voornamelijk op basis van wettelijke verplichtingen.

Gebeurt de verwerking niet op basis van een wettelijke verplichting, dan kan u uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment intrekken.

Vermoedt u dat Group S – SVZ uw persoonsgegevens niet verwerkt conform de toepasselijke wetgeving, dan kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

9 Vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

Group S - SVZ

Ursulinenstraat 2

1000 Brussel

infocas@groups.be

10 Aanpassingen aan de privacyverklaring

Onze privacyverklaring kan worden aangepast en gewijzigd.

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 30/05/2018.