Loonaanpassingen op 1 september 2013

30.09.2013

Juli 2013 Augustus 2013 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 122,66 122,58 -0,08
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 121,06 120,89 -0,17
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 120,84 120,94

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen en premies
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +2 % Minimum- en effectieve lonen

111.01.07

111.02.07

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen van de provincies Luik en Luxemburg --- Toekenning eenmalige premie van 20 EUR
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 120,94 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.05.00 Verhuizing - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
216.00.00 Notarisbedienden +0,51 % Minimum- en effectieve wedden
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,2 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,1988 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 120,94 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap --- Jaarlijkse premie voor het omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden