Loonaanpassingen op 1 oktober 2013

07.11.2013

Augustus 2013 September 2013 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 122,58 122,65 +0,07
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 120,89 120,81 -0,08
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 120,94 120,94

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Verhoging maaltijdcheques (Protocolakkoord 11/09/2013 - onder voorbehoud)
105.00.00 Non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,72 % Minimum- en effectieve lonen

111.01.00

111.02.00

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen --- Toekenning van ecocheques
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 120,94 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
124.00.00 Bouwbedrijf +0,3903 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost- en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,39 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,39 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,39 % Minimum- en effectieve lonen
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,32 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,32 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,32 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,32 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,32 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,32 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel +1,37 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +0,6073 % Minimum- en effectieve lonen
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid --- Toekenning van ecocheques
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,72 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2,5 % Minimumlonen in de Schoonheidszorgen - CAO 27/08/2012
+0,5 EUR Minimumlonen van categorie II Kappers - CAO 27/08/2012
+0,75 EUR Minimumlonen van categorie III, IV en V Kappers - CAO 27/08/2012
320.00.00 Begrafenisondernemingen --- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 120,94 % Percentage toe te passen op het barema
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.20 Service-flats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/4de kwartaal)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/4de kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorginstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen, Wijkgezondheidscentra en Diensten voor het bloed van het Rode Kruis van Belgie --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)