Loonaanpassingen op 1 januari 2015

29.01.2018

November 2014 December 2014 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 100,09 99,98 -0,11
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 100,28 100,40 +0,12
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,19 100,26

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden --- Einde van de degressiviteit voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar (behalve studenten en alternerende opleiding) - CAO 22.05.2013
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk --- Aaanpassing van de functieclassificatie en nieuw categorie: "Groep 4" - CAO 09.09.2014
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van de anciënniteitspremie
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters --- Afschaffing van de jongerenbarema's
110.00.00 Textielverzorging +0,04 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 100,26 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00

Voedingsnijverheid, behalve:

- Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00);

- Pluimveeslachterijen (118.11.05).

+0,04 % Minimum- en effectieve lonen
- Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00) +0,04 % Minimum- en effectieve lonen en weekendpremie
- Pluimveeslachterijen (118.11.05) +0,04 % Minimum- en effectieve lonen en aanwezigheidspremie
119.00.00 Handel in voedingswaren +0,04 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van januari
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen -0,30 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf --- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting en de loontoeslag voor werken binnen de omheining van in werking zijnde petrochemische bedrijven
130.00.00 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (met uitzondering van het dagbladbedrijf) --- Tweede fase van de invoering van de nieuwe functies: de reële lonen worden opgetrokken met maximum 0,75 EUR/uur van het resterende positieve verschil tussen het reële loon en het schaalloon - CAO 16.05.2014
--- Indexatie van de toeslag voor maaltijden
140.02.00 Taxi's --- Toekenning van de anciënniteitspremie aan de autobestuurders
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden +0,02 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens +0,02 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Verhoging van de toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen - CAO 18.04.2013
140.05.00 Verhuizing --- Toekenning van de anciënniteitspremie
142.01.00 Terugwinning van metalen +0,03 % Minimum- en effectieve lonen
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +0,03 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +0,03 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.01.00 Bloementeelt +0,03 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.02.00 Druiventeelt +0,03 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.03.00 Boomkwekerijen +0,03 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.04.00 Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen +0,03 % Minimum- en effectieve lonen, vergoeding huisvesting, eetmalen en voor werkkledij
145.05.00 Fruitteelt +0,03 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.06.00 Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden +0,03 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.07.00 Paddestoel- en truffelteelt +0,03 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.08.00 Ondernemingen voor besproeiingen in het tuinbouwbedrijf +0,03 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie +0,03 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen: nieuwe bedragen - CAO 18.12.2014
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (behalve P.S.C. 202.01.00) --- Tweede fase van de progressieve afschaffing van de jongerenbarema's: de jongeren van 19 jaar hebben recht op 100 % van het loon toegekend aan de jongeren van 21 jaar voor de betrokken categorieën - Sectoraal akkoord 2013-2014
--- Aanpassing van het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen - CAO 18.12.2014
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen: nieuwe bedragen - CAO 18.12.2014
216.00.00 Notarisbedienden -0,2 % Minimum- en effectieve wedden
218.00.00 Aanvullend Nationaal paritair comité voor de Bedienden +0,03 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid +0,04 % Minimum- en effectieve wedden
--- Toekenning van ecocheques
300.00.00 Nationale Arbeidsraad --- Einde van de degressiviteit voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar (behalve studenten en alternerende opleiding) - CAO nr. 43terdecies
302.00.00 Hotelbedrijf +0,036 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven), loontoeslag voor nachtprestaties en vergoedingen voor werkuniformen
--- Nieuwe lonen voor het personeel op bedieningsgeld
306.00.00 Verzekeringswezen +0,02993 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,03 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,0299 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,03 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Tweede fase van de progressieve afschaffing van de jongerenbarema's: de jongeren van 19 jaar hebben recht op 100 % van het loon toegekend aan de jongeren van 21 jaar voor de betrokken categorieën - Sectoraal akkoord 2013-2014
--- Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen: nieuwe bedragen - CAO 18.12.2014
312.00.00 Warenhuizen --- Tweede fase van de progressieve afschaffing van de jongerenbarema's: de jongeren van 19 jaar hebben recht op 100 % van het loon toegekend aan de jongeren van 21 jaar voor de betrokken categorieën - Sectoraal akkoord 2013-2014
323.00.00 Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden +0,03 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 100,26 % Percentage toe te passen op het barema
329.02.00 Socio-cultureel sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest --- Aanpassing vergoeding voor reiskosten
331.00.10 Gezinsopvang - Kinderbegeleider in de gezinsopvang --- Vaststelling van het barema - CAO 22/12/2014
331.00.20 Welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten - Gezondheidspromotie en preventie, met uitzondering van de ziekenfondsen --- Vaststelling van de basisbarema's - basisbarema's gebracht op 126,82 % - CAO 22/12/2014
333.00.00 Toeristische attracties +0,03 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en het sectoraal minimumloon
336.00.00 Vrije beroepen --- Einde van de degressiviteit voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar (behalve studenten en alternerende opleiding) - CAO 27.02.2014
340.00.00 Orthopedische technologieën - Bedienden +0,03 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden