Loonaanpassingen op 1 januari 2013

25.02.2016

November 2012 December 2012 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 121,65 121,66 +0,01
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 119,95 120,06 +0,11
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 119,70 119,85

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +0,02 EUR

Minimum- en effectieve lonen - CAO 29/06/2011

102.09.00

Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

---

Toekenning van de anciënniteitspremie

110.00.00 Textielverzorging +2,4 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 111.02.00

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen:

  • Waals-Brabant;
  • Brussel;
  • Namen;
  • Charleroi;
  • Provincies Luik en Luxemburg;
  • Centrum;
  • West-Henegouwen;
  • Bergen-Borinage.
+0,15 %

Effectieve lonen - Nationaal akkoord 2011-2012 van 11/07/2011

111.01.06 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen - Provincie Namen --- Voorschot op eindejaarspremie 2013
111.01.07 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen - Provincies Luik en Luxemburg ---

Voorschot op eindejaarspremie 2013

111.03.00

Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren

+0,15 %

Effectieve lonen in de ondernemingen waar de verhoging van de bijdrage sectoraal pensioenfonds wordt omgezet naar een loonsverhoging - Nationaal Akkoord 2011-2012 van 11/07/2011

---

Verhoging van de kledijvergoeding en de scheidingspremie

117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 119,85 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00

Voedingsnijverheid, behalve:

- Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00);

- Pluimveeslachterijen (118.11.05).

+2,4 % Minimum- en effectieve lonen
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00) +2,4 % Minimum- en effectieve lonen en weekendpremie
Pluimveeslachterijen (118.11.05) +2,4 % Minimum- en effectieve lonen en aanwezigheidspremie
119.00.00 Handel in voedingswaren +2,35 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van januari - CAO 08/06/2009
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,68 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,63 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
+2 % Dagvergoeding voor dienstreizen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,38607 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost- en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,38 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,38 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,38 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,58 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen +0,1 EUR

Minimum- en effectieve lonen - CAO 25/11/2011

128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,41 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,41 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,41 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,41 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,41 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
130.00.00 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (met uitzondering van het dagbladbedrijf) --- Indexatie van de toeslag voor maaltijden
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,61 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,41 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +0,68 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) +2 % Minimum- en effectieve lonen
Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) +2 % Minimum- en effectieve lonen

140.02.00

Ondernemingen van taxi's - Chauffeurs

---

Toekenning van de anciënniteispremie - CAO 15/09/2011

140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden +2,3 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum, diverse premies en vergoedingen
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens +2,3 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum

140.05.00

Verhuizing

---

Toekenning van de anciënniteispremie - CAO 20/10/2011

142.01.00 Terugwinning van metalen +2,3 % Minimum- en effectieve lonen
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +2,3 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +2,39 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.01.00 Bloementeelt +2,39 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.02.00 Druiventeelt +2,39 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.03.00 Boomkwekerijen +2,39 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.04.00 Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen +2,39 % Minimum- en effectieve lonen, vergoeding huisvesting, eetmalen en voor werkkledij
145.05.00 Fruitteelt +2,39 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.06.00 Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden +2,39 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.07.00 Paddestoel- en truffelteelt +2,39 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.08.00 Ondernemingen voor besproeiingen in het tuinbouwbedrijf +2,39 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,58 % Minimum- en effectieve lonen
149.01.00 Elektriciens: installatie en distributie +2,3 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Schrappen van de aanvangsleeftijd voor alle categorieën en aanpassing van de opbouw ervaringsjaren -  CAO 22.04.2014
216.00.00 Notarisbedienden +0,42 % Minimum- en effectieve wedden
218.00.00 Aanvullend Nationaal paritair comité voor de Bedienden +2,35 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid +2,4 % Minimum- en effectieve wedden

---

Toekenning van ecocheques - CAO 12.01.2011

222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +0,68 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +0,17 %

Basiswedden, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies en de baremieke wedden indien er ten laatste op 30/11/2011 geen ondernemings-cao over de besteding van het overdraagbaar verzekeringsbudget van 0,2% van de loonmassa (hospitalisatieverzekering of groepsverzekering) of over de besteding van het overdraagbaar budget van 0,17% van de loonmassa (weddenverhoging of andere voordelen), gesloten werd - CAO 27/06/2011.
De minimumwedden blijven onveranderd.

225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen

302.00.00

Hotelbedrijf

---

Conventionele verhoging van de minimumbezoldigingen: bedrag per beroepscategorie en per functiejaar - CAO 11/02/2008

+2,395 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven), loontoeslag voor nachtprestaties en vergoedingen voor werkuniformen

---

Nieuwe lonen voor het personeel op bedieningsgeld

304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Nieuwe bedragen maaltijdvergoeding
306.00.00 Verzekeringswezen +2,30474 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,28 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,2761 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,28 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2,5 %

Minimumlonen in de Schoonheidszorgen - CAO 27/08/2012

+0,5 EUR

Minimumlonen van categorie II Kappers - CAO 27/08/2012

+0,75 EUR

Minimumlonen van categorie III, IV en V Kappers - CAO 27/08/2012

317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulpen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en vergoeding voor de schoonmaak en het onderhoud van de werkkledij
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 126,82%)
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
323.00.00 Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden +2,35 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 119,85 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 126,82%)
329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 126,82%)
Cultuurspreiding --- Nieuwe minimumbarema's (CAO 27/06/2013)
Sportfederaties --- Nieuwe minimumbarema's (CAO 11/06/2013)
329.02.00 Socio-cultureel sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Aanpassing vergoeding voor reiskosten
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.20 Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van schaal 1.35 aan de zorgkundigen - CAO 7/11/2013
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van schaal 1.35 aan de zorgkundigen - CAO 7/11/2013
330.01.41 Revalidatiecentra in het Vlaams Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest --- Toekenning van schaal 1.35 aan de zorgkundigen - CAO 7/11/2013
330.01.42 Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest --- Toekenning van schaal 1.35 aan de zorgkundigen - CAO 7/11/2013
330.01.50 Wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Toekenning van schaal 1.35 aan de zorgkundigen - CAO 7/11/2013
331.00.10 Kinderopvang - Kinderopvang erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin

+2 %

 

 

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 126,82 %)

en

afschaffing van de aanvangsleeftijden - CAO 10/02/2014

331.00.20 Welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten - Centra voor geestelijke gezondheidszorg +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 160,84 %)
Welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten - Ontwikkelingsstoornissen, tele-onthaal en vertrouwenscentra kindermishandeling

+2 %

 

Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 126,82 %)

en

afschaffing van de aanvangsleeftijden - CAO 10/02/2014

333.00.00 Toeristische attracties  +2,35 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
+20 EUR Minimumbezoldigingen van klasse 2, 3 en 4 - CAO 30/06/2011