Loonaanpassingen op 1 augustus 2013

31.07.2013

Juni 2013 Juli 2013 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 122,53 122,66 +0,13
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 121,01 121,06 +0,05
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 120,70 120,84

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 120,84 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
139.00.00 Binnenscheepvaart +2 % Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens) en gemiddeld minimum maandinkomen
142.03.00 Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
216.00.00 Notarisbedienden +1,5519 % Aanpassing en toekenning van de jaarlijkse premie
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen --- Betaling van de anciënniteitspremie van de arbeiders
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 120,84 % Percentage toe te passen op het barema