Loonaanpassingen op 1 april 2015

28.04.2015

Februari 2015 Maart 2015 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 100,26 100,32 +0,06
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 100,89 100,73 -0,16
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,55 100,66

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,04 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 100,66 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,04 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf --- Aanpassing van de loontoeslag voor werken binnen de omheining van in werking zijnde petrochemische bedrijven
130.00.00 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (met uitzondering van het dagbladbedrijf) --- Derde fase van de invoering van de nieuwe functies: de reële lonen worden opgetrokken met maximum 1,00 EUR/uur van het resterende positieve verschil tussen het reële loon en het schaalloon - CAO 16.05.2014
143.00.00 Zeevisserij +0,0199 % Minimum- en effectieve lonen
Pakhuizen --- Jaarlijkse premie van 150 EUR
148.00.00 Bont en kleinvel +0,04 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,04 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +0,02 % Minimum- en effectieve wedden
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 100,66 % Percentage toe te passen op het barema
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trap 2B --- Aanpassing van het gewaarborgd minimumloon - Bijzondere CAO 22/12/2014