Loonaanpassingen op 1 april 2013

30.09.2013

Februari 2013 Maart 2013 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 122,02 122,19 +0,17
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 120,27 120,50 +0,23
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 120,07 120,21

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
000.00.00 Nationale Arbeidsraad --- Aanpassing jongerenbarema - CAO nr.3duodecies en CAO nr.50bis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.06.00 Grint- en zandexploitaties +2 % Minimum- en effectieve lonen
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,72 % Minimum- en effectieve lonen
113.00.00 Ceramiekbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 120,21 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
124.00.00 Bouwbedrijf +0,34278 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost- en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,34 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,34 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,34 % Minimum- en effectieve lonen
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Aanpassing van de forfaitaire verblijfsvergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,33 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,33 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,33 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,33 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,33 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,32 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +0,7628 % Minimum- en effectieve lonen
Pakhuizen --- Jaarlijkse premie van 150 EUR
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,72 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +1,49 % Minimum- en effectieve wedden
302.00.00 Hotelbedrijf --- Nieuwe lonen voor het personeel op bedieningsgeld
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 120,21 % Percentage toe te passen op het barema