Waals Gewest: premie voor werkgevers voor de aankoop van dienstfietsen

Van 

Het Waalse Gewest kan aan werkgevers-rechtspersonen een premie toekennen om een deel van de kosten te dekken voor de aankoop van (maximum 5) dienstfietsen in de periode van 1 juli 2020 tot 31 december 2022. Per fiets bedraagt de premie 20 % van de aankoopprijs inclusief btw met een maximum van 50 tot 400 euro naargelang het fietstype.


Deze financiële incentive sluit aan op de wens van de Waalse regering om een strategie te ontwikkelen  voor het gebruik van de fiets als utilitair vervoermiddel zodat het gebruik ervan tegen 2024 wordt verdubbeld en tegen 2030 wordt vervijfvoudigd.

1. Betrokken werkgevers

Elke privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon met een bedrijfszetel in het Waalse gewest die professionele verplaatsingen met zich meebrengt, kan een premieaanvraag voor de aankoop van een dienstfiets indienen.

Natuurlijke personen kunnen deze premie dus niet genieten.

2. Bedoelde fietstypes

De premie kan enkel worden aangevraagd voor de aankoop van een dienstfiets, namelijk een fiets die wordt gebruikt voor verplaatsingen in een professionele context. Het bedrag van de premie verschilt naargelang de categorie van de aangekochte fietsen.

De verschillende fietscategorieën zijn als volgt:

A . Elektrische fietsen:

De categorie elektrische fietsen bevat enkel de volgende twee categorieën voertuigen:

1. Elektrisch ondersteunde fietsen die volgens de wegcode tot de categorie 'fietsen' worden gerekend en aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een elektrische motor met een maximaal vermogen van 250 watt;
  • een motor die alleen trapbekrachtiging biedt, wat betekent dat de fiets alleen voorwaarts beweegt als de gebruiker trapt;
  • een trapbekrachtiging die boven 25 km/u uitvalt;

2. Elektrische motorfietsen die volgens de wegcode tot de categorie 'motorfietsen' worden gerekend en aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een elektrische motor met een maximaal vermogen van 1000 watt;
  • een motor die in de eerste plaats bedoeld is om te helpen bij het trappen, maar die mogelijkerwijs een stuwende kracht kan leveren zonder dat de gebruiker hoeft te trappen;
  • een motor die stopt bij meer dan 25 km/u.

De voertuigen die volgens de wegcode tot de categorie 'speedpedelec' worden gerekend en mountainbikes worden niet als elektrische fietsen beschouwd.
 

B. Spierfietsen

Spierfietsen zijn fietsen die niet zijn uitgerust met een motor, die alleen functioneren dankzij de kracht van de gebruiker.

C. Bakfietsen

Bakfietsen zijn twee- of driewielige fietsen, eventueel verlengd, speciaal ontworpen om, naast de bestuurder, voorwerpen te vervoeren. Het kunnen elektrische fietsen of spierfietsen zijn.

3. Bedrag van de steun

Het bedrag van de subsidie voor de aankoop van een fiets is vastgesteld op 20%  van het bedrag van de factuur inclusief btw en begrensd tot:

50 euro voor de aankoop van een tweedehands spierfiets;

100 euro voor de aankoop van een tweedehands elektrische fiets;

150 euro voor de aankoop van een nieuwe spierfiets;

200 euro voor de aankoop van een nieuwe elektrische fiets;

400 euro per bakfiets.                                                                                                                                                                                                     

4. Beperkingen

 Dubbele subsidiëring is verboden.

De subsidie is beperkt tot maximaal 5 fietsen per werkgever.

5. Procedure

De premieaanvraag wordt elektronisch ingediend via een onlineformulier dat toegankelijk is via het portaal https://monespace.wallonie.be.

De aanvraag gaat vergezeld van de volgende documenten:

  • elementen die aantonen dat de aanvrager een vestiging in het Waalse Gewest heeft die professionele verplaatsingen met zich meebrengt;
  • de originele factuur van een vakman uit de sector of, bij gebrek daaraan, een door de vakman voor eensluidend verklaard afschrift met vermelding van het exacte type fiets en de datum van aankoop (tussen 1 juli 2020 en 31 december 2022);
  • in het geval van een subsidieaanvraag voor de aankoop van een elektrische motorfiets, een kopie van het conformiteitsattest van het voertuig in categorie L1e-A;
  • een verklaring op erewoord met betrekking tot het verbod op dubbele subsidiëring.

 

De premie wordt door de Waalse overheid in één keer betaald op het rekeningnummer dat door de  begunstigde op het aanvraagformulier is vermeld.
 

Meer informatie over de procedure vindt u op het mobiliteitsportaal van Wallonië .

6. Verplichtingen van de werkgever

De werkgever moet verschillende verplichtingen naleven:

De fiets moet via het onlineplatform 'Mybike' worden geregistreerd en de bijbehorende sticker moet op het frame van de fiets worden aangebracht.

De fiets moet voornamelijk voor professionele doeleinden worden gebruikt.

Er moet een intern reglement over het hoofdgebruik van de dienstfiets worden opgesteld. Dit reglement moet eventuele eenmalige uitzonderingen op het professionele gebruik vermelden (bv. woon-werkverplaatsing voor werknemers die geen subsidie ontvangen voor hun persoonlijke fiets). Het interne reglement voorziet ook in de risico's die aan de terbeschikkingstelling van een fiets verbonden zijn.

Bron: Besluit van de Waalse regering van 1 oktober 2020 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de werkgevers voor de aankoop van een dienstfiets, BS, 23/10/2020.