Verenigingswerk: uitbreiding tot activiteiten buiten de sportsector

article image Van 

Het verenigingswerk is vanaf 8 mei 2021 ook mogelijk voor bepaalde activiteiten buiten de sportsector.

Het verenigingswerk anno 2021 regelt het verrichten van welbepaalde activiteiten ten behoeve van anderen, vooral maar niet uitsluitend in de sportsector. Zij gebeuren niet kosteloos, maar tegen een beperkte vergoeding. Deze vergoeding is onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 10% ten laste van de vereniging en de verenigingswerker betaalt 10% belastingen op deze vergoeding.

Welke activiteiten?

Alleen de volgende activiteiten kunnen nog in het kader van het verenigingswerk worden uitgeoefend:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • conciërge van sportinfrastructuur;
  • hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector;
  • hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties (zoals websites) in de sportsector;
  • verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector.

Een wet breidt vanaf 8 mei 2021 het verenigingswerk uit tot de volgende activiteiten:

  • artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector;
  • verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector.

Vergoeding?

De partijen zijn vrij om de hoogte van de vergoeding vast te stellen, maar deze vergoeding mag niet hoger zijn dan 532,50 EUR (2021) per maand, noch hoger dan 6390 EUR (2021) per jaar. Dit bedrag dekt zowel de vergoeding voor de verrichte prestaties als de onkosten- of reiskostenvergoeding.

Een koninklijk besluit verdubbelt dit maandelijks bedrag voor de maanden juli, augustus en september 2021 voor verenigingswerkers actief als:

  • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
  • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

Het maandplafond voor deze activiteiten bedraagt dus 1.065,00 EUR voor de maanden juli, augustus en september 2021. Het jaarlijks maximumbedrag blijft ongewijzigd.

De vergoeding bedraagt ten minste 3,57 euro per uur (= niet geïndexeerde bedrag gekoppeld aan de spilindex. Actueel 5 euro per uur); 

De organisatie moet een solidariteitsbijdrage van 10% op de vergoeding betalen,

De werknemer moet een belasting van 10% op de vergoeding betalen.

De aangifte en betaling van de solidariteitsbijdrage van 10 % moet gebeuren via de tool thans beschikbaar op www.verenigingswerk.be. De door de vereniging verschuldigde solidariteitsbijdrage zal na afloop van elk trimester berekend en gefactureerd worden door de RSZ op basis van de prestaties en vergoedingen ingegeven in die tool.

Wat betreft de fiscale belasting, zal er geen BV ingehouden worden op de vergoeding van de verenigingswerker. Laatste info is dat op het einde van het jaar zal de organisatie wel een fiscale fiche moeten opmaken met daarin de toegekende vergoedingen zodat de verenigingswerker de vergoedingen kan aangeven in zijn belastingaangifte en zo de 10% belasting erop te betalen.

Bronnen:

Koninklijk besluit van 24 juni 2021 tot uitvoering van artikel 27, § 3, tweede lid, van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk,BS 29 juni 2021;

wet van 20 juli 2021 houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, BS 23 juli 2021.