Fiscale attesten SVZ 2022

Van 

U zal binnenkort uw fiscale aangifte indienen over inkomstenjaar 2022. Ontving u in 2022 een sociale uitkering, dan zal u die ook correct moeten vermelden in uw aangifte. Bij wijze van hulpmiddel daarbij geven we een beknopte toelichting onder de vorm van een overzicht van de verschillende fiscale fiches die we dit jaar verzonden.


Voor gedetailleerde instructies en ingeval van specifieke vragen verwijzen we graag naar uw boekhouder-fiscalist of naar de belastingadministratie.

 

De Sociale Verzekeringsfondsen stelden de fiscale fiche(s) met betrekking tot het inkomstenjaar 2022 op aan de hand van de informatie inzake de hoedanigheid (verkrijger van winsten of baten als zelfstandig natuurlijk persoon of verkrijger van bezoldigingen als werknemer of bedrijfsleider) ter beschikking van de FOD Financiën (de meest recente beschikbare informatie).  Het is dus mogelijk dat uw situatie ondertussen is veranderd. Gelieve bijgevolg de bedragen te controleren die op grond van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht werden gestort in 2022 en die u vóór eind juni 2023 in uw belastingaangifte moet opnemen, evenals de code waaronder het bedrag moet worden aangegeven.

Fiscale fiche 281.18 (vervangingsinkomen belastbaar tegen het progressieve tarief)

Betreft:

 • de bedrijfsleider die een crisis-overbruggingsrecht genoot (enkel/dubbel overbruggingsrecht omwille van ‘verplichte’ onderbreking; overbruggingsrecht ‘vrijwillige’ onderbreking gedurende minstens 7 dagen)
 • de natuurlijke persoon en/of bedrijfsleider die een relance(heropstart) overbruggingsrecht genoot
 • de natuurlijke persoon en/of bedrijfsleider die een ‘klassiek’ overbruggingsrecht genoot
 • de natuurlijke persoon en/of bedrijfsleider die een uitkering mantelzorg genoot
 • de natuurlijke persoon en/of bedrijfsleider die een tijdelijke ouderschapsuitkering genoot
 • de natuurlijke persoon en/of bedrijfsleider die een overbruggingsrecht omzetdaling genoot
 • de natuurlijke persoon en/of bedrijfsleider die een vaderschapsverlof (geboorteverlof) genoot
 • de begunstigden van de éénmalige premie
 • de natuurlijke persoon en/of bedrijfsleider die een overbruggingsrecht genoot in het kader van het conflict tussen Rusland en Oekraïne  
 • de natuurlijke persoon en/of bedrijfsleider die een overbruggingsrecht genoot in het kader van de energiecrisis  
 • de begunstigden van een uitkering in het kader van het rouwverlof  
 • Alle uitkeringen betaald vanaf 01/01/2022 aan meewerkende partners in het kader van alle tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht zijn belastbaar en zullen op een fiche 281.18 worden hernomen.

Aangiftecodes:

Aangiftecodes 1271/2271 (Vak IV, salarissen, lonen,...).

Deze inkomsten worden door de belastingen niet aan het RSVZ gemeld en worden niet in aanmerking genomen bij de vaststelling van de berekeningsgrondslag voor de sociale bijdragen.

Fiscale fiche 281.50 (belastingheffing tegen het afzonderlijke tarief van 16,5%)

Betreft:

 • Natuurlijke persoon die een crisis-overbruggingsrecht genoot (enkel/dubbel overbruggingsrecht omwille van ‘verplichte’ onderbreking; overbruggingsrecht ‘vrijwillige’ onderbreking gedurende minstens 7 dagen)

Aangiftecodes :

Kwalificatie van de inkomsten

Afzonderlijk belastbaar gedeelte

Gezamenlijk belastbaar gedeelte

Winsten (kader XVII)

1636/2636

1637/2637

Baten (kader XVIII)

1682/2682

1683/2683

 Deze inkomsten worden door de belastingen aan het RSVZ gemeld, maar met het oog op een gelijke behandeling, worden zij niet in aanmerking genomen bij de vaststelling van de berekeningsgrondslag voor de sociale bijdragen.

Fiscale fiche 281.25

Betreft

 • Alle zelfstandigen die initiëel een fiche 281.18 ontvingen, maar waarvoor een (gedeeltelijke) terugvordering van de uitbetaalde uitkeringen werd ingevoerd en dit vanaf 01/08 van het jaar na het jaar waarin de uitkeringen initieel werden betaald.

Belangrijke opmerkingen:

 • een zelfstandige kan zowel een fiscale fiche 281.18 en een fiscale fiche 281.50 ontvangen
 • indien de zelfstandige zowel een natuurlijk persoon en een bedrijfsleider is, is het de hoedanigheid van natuurlijk persoon die voorrang heeft
 • indien een zelfstandige als natuurlijke persoon werd beschouwd en het crisis-overbruggingsrecht heeft ontvangen (d.w.z. fiche 281.50), terwijl hij bedrijfsleider is, moet hij het op fiscale fiche 281.50 vermelde bedrag beschouwen als een "vervangingsinkomen" dat op fiscale fiche 281.18 had moeten worden vermeld, en dient hij dit bedrag te vermelden onder de codes 1271/2271 van de aangifte (vak IV). Aarzel niet om die gegevens rechtstreeks in uw online belastingaangifte te corrigeren: U heeft hiervoor geen gecorrigeerde fiches van Group S nodig.
 • de financiële uitkeringen die meewerkende echtgenoten genieten in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht zijn niet belastbaar tot en met 2021.
 • De éénmalige premie is wel belastbaar voor meewerkende echtgenoten, in tegenstelling tot de uitkeringen crisisoverbruggingsrecht
 • alle fiches zullen beschikbaar zijn in het eLoket

Fiscale fiche 281.90

Betreft:

 • alle zelfstandigen
 • betaalde en terugbetaalde sociale bijdragen in 2022 (uitgezonderd: verhogingen, kosten en gerechtskosten)