Energiecrisis: Steunmaatregelen voor zelfstandigen

Van 

Om zelfstandigen te ondersteunen van wie de activiteit moeilijkheden ondervindt door de energiecrisis, heeft de overheid een pakket steunmaatregelen beslist.  Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen, en de voorwaarden.

Uitstel van betaling

Alle zelfstandigen die kunnen aantonen dat zij moeilijkheden ondervinden ingevolge de energiecrisis kunnen een aanvraag indienen om te kunnen genieten van een verlengde betalingstermijn voor hun voorlopige sociale bijdragen van het 4de kwartaal  2022 en van het 1ste kwartaal 2023.

Uw aanvraag moet ingediend worden:

  • vóór 15 december 2022 (uitstel van betaling van het 4de kwartaal 2022)
  • vóór 15 maart 2023 (uitstel van betaling van het 1ste  kwartaal 2023)

 Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, dient de bijdrage te worden betaald:

  •  vóór 15 december 2023 (uitstel van betaling van het 4de kwartaal 2022)
  •  vóór 31 maart 2024 (uitstel van betaling van het 1ste  kwartaal 2023)

Een uitstel van betaling is enkel mogelijk voor een onbetaalde bijdrage.

Voeg bij uw aanvraag tot uitstel van betaling voldoende motivering toe hoe de energiecrisis impact heeft op uw zelfstandige activiteit, alsook documenten waaruit blijkt dat uw energiefactuur momenteel een sterke stijging kent ten opzichte van 2021 (kopie voorschotfacturen) of een balans die het deel van het energieverbruik in de totale bedrijfskost aantoont.

Een loutere aanvraag om betalingsuitstel te krijgen volstaat niet.  Deze moet gemotiveerd zijn en gerechtvaardigd worden met de gevraagde bewijsstukken.

Het betalingsuitstel heeft geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de uitgestelde bijdrage vóór de hierboven vermelde datum wordt betaald. Indien de bijdrage echter niet volledig en op tijd wordt betaald, wordt zij onderworpen aan de berekening van de verhogingen alsof er nooit een betalingsuitstel werd toegekend.  Bovendien zullen ten onrechte betaalde uitkeringen worden teruggevorderd.

Opgelet:  VAPZ-premies zijn slechts fiscaal aftrekbaar indien u uw sociale bijdragen die u tijdens het betrokken jaar verschuldigd is bent daadwerkelijk en volledig hebt betaald.  Een uitstel van betaling van de bijdrage van het vierde kwartaal 2022 verhindert deze fiscale aftrekbaarheid in 2022.

Hoe de aanvraag indienen?

Stuur uw aanvraag per e-mail naar infosvz@groups.be aan de hand van dit document

Vrijstelling van betaling

Als u zelfstandige in hoofdberoep bent of meewerkende partner en uw zelfstandige activiteit zwaar getroffen is door de energiecrisis, kan u een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de voorlopige bijdrage van het 4de  kwartaal van 2022.

Uw aanvraag moet voor vóór 31 december 2023 worden ingediend. 

Zodra de bijdrage voor het eerste kwartaal van 2023 is gevorderd, kunt u ook vrijstelling aanvragen en dit vóór 31 maart 2024.

Om een beroep te kunnen doen op de vereenvoudigde procedure, dient u te kunnen aantonen dat:

  • de energiecrisis een grote impact heeft op uw zelfstandige activiteit
  • uw voorschotfactuur voor energie in 2022 sterk is toegenomen ten opzichte van deze in 2021.

Aanvragen met betrekking tot andere kwartalen kunnen worden ingediend via de klassieke vrijstellingsprocedure.

Opgelet: U bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor u een vrijstelling van de sociale bijdragen hebt gekregen. U kan deze kwartalen echter binnen vijf jaar regulariseren, zodat deze nog in aanmerking kunnen worden genomen voor de berekening van uw pensioen.

Ook verliest u de fiscale aftrekbaarheid van eventuele betaalde VAPZ-premies in 2022 of/en 2023 als u een vrijstelling van betaling bekomt.

Hoe de aanvraag indienen?

Stuur uw aanvraag per e-mail naar infosvz@groups.be aan de hand van dit document.

Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Als uw inkomsten van dit jaar onder de voorlopige berekeningsbasis van uw sociale bijdragen van dit jaar liggen (zie vervaldagbericht), dan kan u uw voorlopige sociale bijdragen verlagen.

Sinds 1 januari 2022 zijn de vaste verminderingsdrempels voor sociale bijdragen afgeschaft.  U kan voortaan vrij de berekeningsbasis van de bijdragen bepalen in functie van het geraamde beroepsinkomen.  Uw aanvraag moet wel nog steeds voldoende gemotiveerd zijn en vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Hoe de aanvraag indienen?

Stuur uw aanvraag per e-mail naar infosvz@groups.be aan de hand van dit document. Uw boekhouder kan ook rechtstreeks een vermindering aanvragen en indienen via het eLoket.

Overbruggingsrecht indien u uw zelfstandige activiteiten tijdelijk onderbreekt door de energiecrisis

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die beslissen hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten omdat de uitoefening van hun zelfstandige activiteit minder rendabel is door de energiecrisis kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een beroep doen op het klassiek overbruggingsrecht.  Het moet gaan om een effectieve en volledige onderbreking van uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen.

Het gaat om een uitkering en het behoud van sociale rechten (behalve pensioen).

Uw aanvraag moet omstandig gemotiveerd zijn.  Het rechtstreeks en oorzakelijk verband tussen de energiecrisis en de onderbreking of stopzetting van uw zelfstandige activiteit moet duidelijk zijn.  De bewijsstukken hiervan dient u bij uw aanvraag te voegen.  Deze bewijsstukken moeten de impact van de energiecrisis op de productiekosten/beroepskosten van uw zelfstandige activiteit aantonen alsook een sterke toename van de voorschotfactuur voor energie in 2022 en/of 2023 ten opzichte van 2021.

Uw aanvraag moet per aangetekende zending vóór 30 juni worden ingediend (wat betreft maanden oktober tem december 2022) en vóór 30 september (wat betreft maanden januari tem maart 2023).

Het overbruggingsrecht “energiecrisis” dat zou worden toegekend naar aanleiding van onderbrekingen/stopzettingen in de periode van 01/10/2022 tot 31/03/2023 zal niet meetellen in de “meeneembaarheid” van het overbruggingsrecht over uw volledige loopbaan.

Het bedrag van de uitkering hangt af van hoe lang u uw zelfstandige activiteiten dient te onderbreken.

Voor 1/11/2022

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Meer dan 28 dagen

1.817,94 EUR

1.454,81 EUR

Tussen 21 en 27 dagen

1.363,46 EUR

1.091,11 EUR

Tussen 14 en 20 dagen

908,97 EUR

727,41 EUR

Tussen 7 en 13 dagen

454,49 EUR

363,70 EUR

Minder dan 7 dagen

0 EUR

0 EUR

Na 1/11/2022

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Meer dan 28 dagen

1.854,26 EUR

1.483,88 EUR

Tussen 21 en 27 dagen

1.390,70 EUR

1.112,91 EUR

Tussen 14 en 20 dagen

927,13 EUR

741,94 EUR

Tussen 7 en 13 dagen

463,57 EUR

370,97 EUR

Minder dan 7 dagen

0 EUR

0 EUR

Hoe de aanvraag indienen?

Stuur uw aanvraag per aangetekend schrijven naar Group S SVZ – Ursulinenstraat 2, 1000 Brussel aan de hand van dit document.