Zorgsector: enkele maatregelen verlengd tot en met 30 september 2023.

Van 

De federale regering heeft sommige tijdelijke maatregelen die ze genomen heeft om het personeelstekort in de zorgsector op te lossen, verlengd tot en met 30 september 2023.


De federale regering heeft beslist om sommige tijdelijke maatregelen die ze in 2022 en 2023 heeft genomen om de tewerkstelling in de zorgsector gemakkelijker te maken, te verlengen. 

Deze maatregelen zijn de volgende:

 • mogelijkheid om gepensioneerden op een sociaal- en fiscaal gunstige wijze te werk te stellen;
 • flexibele tewerkstelling van gepensioneerden in een deeltijdse tewerkstelling.

We hernemen ze hierna.

1. Zorgsector

De maatregelen zijn van toepassing op de werkgevers uit de zorgsector.

Werkgevers uit de zorgsector zijn de private en openbare diensten en organisaties voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intra-familiaal geweld.

Voor de private sector behoren deze diensten of organisaties tot de volgende paritaire comités :

 • 318: Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp;
 • 319: Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten;
 • 330: Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;
 • 331: Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;
 • 332: Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;
 • 322: Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités.

Voor de openbare zorgsector zijn dat de openbare instellingen en diensten met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999.

Behoren ook tot de zorgsector:

 • de private en openbare instellingen en centra die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum.

2. Prestaties van gepensioneerden in de zorgsector

Een gepensioneerde kan tijdens het derde en vierde kwartaal 2022 en het eerste, tweede en derde kwartaal 2023 prestaties leveren in de zorgsector tegen een loon dat sociaal en fiscaal interessant wordt behandeld.

2.1. Wie? 

Hij is:

 • ofwel effectief gerechtigd op een rust- en overlevingspensioen op datum van 1 juli 2022;
 • ofwel effectief gerechtigd op een rust- en overlevingspensioen en hij heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt voorafgaand aan de eerste dag van de betrokken maand.

2.2. Geen persoonlijke sociale bijdragen

Op het brutoloon voor de prestaties verricht bij een werkgever in de zorgsector wordt niet alleen de eventuele werkbonus toegepast maar ook een bijkomende vermindering van de persoonlijke sociale bijdragen (13,07%) waardoor er geen persoonlijke sociale bijdragen worden ingehouden op dat brutoloon.

Deze vrijstelling geldt voor alle werknemersbijdragen die betaald moeten worden gedurende het 3de en het 4de kwartaal 2022 en het 1ste tot en met het 3de kwartaal 2023, zowel op de gewone lonen als op uitbetaalde premies, enkel vertrekvakantiegeld bedienden en/of verbrekingsvergoedingen verschuldigd gedurende deze periode.

2.3. Belastingen

Het belastbaar loon voor die prestaties verricht bij een werkgever in de zorgsector (vakantiegeld is inbegrepen, vergoedingen wegens tijdelijke derving van inkomsten en vergoedingen wegens beëindiging van de overeenkomst zijn niet inbegrepen) wordt afzonderlijk belast aan 33%. Het wordt dus niet meegenomen bij het andere belastbaar loon dat progressief wordt belast. Er wordt geen rekening gehouden met deze afzonderlijke belasting voor de in te houden bedrijfsvoorheffing op dat loon.

Er wordt met deze inkomsten ook geen rekening gehouden in het kader van cumul tussen pensioen en beroepsinkomsten.

3. Flexibele tewerkstelling van gepensioneerden in de zorgsector

Men voorziet twee maatregelen:

 • De termijn voor de bekendmaking van de individuele werkroosters ingeval van tewerkstelling van deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster bedraagt drie werkdagen;
 • De wekelijkse arbeidsduur ingeval van een deeltijdse tewerkstelling mag lager liggen dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers die in de onderneming tot dezelfde categorie behoren.

De werkgever moet wel over deze maatregelen overleg plegen met en info geven aan de overlegorganen op ondernemingsvlak.

4. Geldigheidsduur

Deze maatregelen waren geldig van 1 juli tot 31 december 2022, werden al verlengd tot 31 maart 2023 en zullen nu verlengd worden tot 30 september 2023.

Bron: Programmwet van 4 juli 2023 (BS van 11 juli 2023)