Ziekte tijdens de zomervakantie: is een buitenlands doktersattest geldig en is een medische controle in het buitenland mogelijk?

Van 

Een ziekteattest opgesteld in het buitenland kan niet zomaar door de werkgever als ongeldig worden beschouwd. De werknemer dient zijn tijdelijk gewijzigde verblijfplaats aan de werknemer mee te delen zodat de werkgever eventueel een medische controle in het buitenland kan organiseren.


Tijdens de zomervakantie gebeurt het wel eens dat een werknemer die ziek is, tijdens zijn voorziene vakantieperiode in het buitenland verblijft, of dat een werknemer zich aan het einde van zijn vakantie ziek meldt vanuit het buitenland. De werkgever ontvangt dan een ziekteattest opgesteld door een buitenlandse arts in een andere (niet-Belgische) taal. Is dergelijk ziekteattest geldig en kan de werkgever een medische controle organiseren in het buitenland?

Ziekteattest opgesteld in het buitenland

De arbeidsovereenkomstenwet van 3/7/1978 omschrijft precies wat het geneeskundig getuigschrift minimaal moet bevatten:

  • het feit dat de werknemer arbeidsongeschikt is;
  • de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid;
  • of de werknemer zich met het oog op de controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven.

Bijkomend is het aangewezen dat werkgevers in hun arbeidsreglement opnemen dat een ziekteattest ook nog volgende vermeldingen moet bevatten:

  • het type arbeidsongeschiktheid (ziekte, ongeval…);
  • de vermelding dat het om een eerste arbeidsongeschiktheid, een verlenging of een hernieuwde arbeidsongeschiktheid gaat.

De wet vermeldt dus nergens dat een ziekteattest verplicht in een bepaalde taal moet worden opgesteld en ook niet dat een ziekteattest verplicht door een Belgische arts moet worden opgesteld. Dat betekent dus concreet dat wanneer een werkgever een buitenlands doktersattest ontvangt, hij dit niet zomaar als ongeldig kan beschouwen en bijgevolg kan weigeren om gewaarborgd loon te betalen.

Wel mag ervan uitgegaan worden dat het dokterstattest in een voor de werkgever verstaanbare taal is opgesteld (Engels, Frans, Duits, …) en moet kunnen nagegaan worden of alle wettelijk verplichte vermeldingen aanwezig zijn op het doktersattest. Dit kan best ook worden verduidelijkt in het arbeidsreglement.

Wanneer het attest is opgesteld in een taal die voor de werkgever niet verstaanbaar is waardoor ook niet kan geverifieerd worden of de verplichte vermeldingen zijn opgenomen, dan kan de werkgever aan de werknemer vragen om hem binnen een redelijke termijn een nieuw attest te bezorgen in een verstaanbare taal en zolang dit niet het geval is, kan hij het gewaarborgd loon inhouden.

De belangrijkste elementen die op het buitenlands doktersattest moeten voorkomen met het oog op aanvaarding door de werkgever, zijn de bevestiging van de arbeidsongeschiktheid, de begin- en einddatum ervan en de gegevens van de arts (zodat ook kan nagegaan worden of het attest wel degelijk door een dokter en niet bvb. door een verpleegkundige werd opgesteld). Als deze elementen voorkomen op het buitenlands doktersattest, raden wij de werkgever aan om het attest te aanvaarden en het gewaarborgd loon te betalen.

Medische controle in het buitenland

Een medische controle kan ook georganiseerd worden wanneer de zieke werknemer in het buitenland verblijft. Opdat dit mogelijk zou zijn, moet de zieke werknemer zijn tijdelijk gewijzigde verblijfplaats meedelen aan zijn werkgever. Indien de werknemer deze verplichting niet nakomt, mag de werkgever de medische controle laten doorgaan op het normaal gekende adres van de werknemer (in België). Aangezien het de werknemer is die op dat moment de controle onmogelijk maakt wegens het niet meedelen van zijn tijdelijk gewijzigde verblijfplaats, mag de werkgever in dat geval het gewaarborgd loon weigeren te betalen voor de volledige ziekteperiode gedekt door het attest.