Wettelijk pensioen: vanaf welke leeftijd nu?

Van 
91399

Het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd en de verstrenging van de voorwaarden voor vervroegd pensioen zijn een feit.

De huidige regering heeft wijzigingen aangebracht aan de toegangsleeftijd voor het wettelijk en vervroegd pensioen. Dit artikel geeft de stand van zaken van deze wijzigingen voor wat het werknemerspensioen betreft.

1. Wettelijk pensioen

De wettelijke pensioenleeftijd is op dit ogenblik 65 jaar. Het pensioen gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt.

In 2025 zal de leeftijd op 66 jaar worden gebracht en in 2030 op 67 jaar en dit volgens het volgende tijdschema:

Ingangsdatum van het pensioen

Wettelijke pensioenleeftijd

Uiterlijk op 01/01/2025

65 jaar

Vanaf 01/02/2025 tot 01/01/2030

66 jaar

Vanaf 01/02/2030

67 jaar

2. Vervroegd pensioen

2.1. Algemeen tijdschema

De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen werden verstrengd.

Jaar

Minimumleeftijd

Minimumloopbaan

Uitzondering voor lange loopbanen

2012

60 jaar

35 jaar

/

2013

60,5 jaar

38 jaar

60 jaar indien 40 loopbaanjaren

2014

61 jaar

39 jaar

60 jaar indien 40 loopbaanjaren

2015

61,5 jaar

40 jaar

60 jaar indien 41 loopbaanjaren

2016

62 jaar

40 jaar

60 jaar indien 42 loopbaanjaren

61 jaar indien 41 loopbaanjaren

2017

62,5 jaar

41 jaar

60 jaar indien 43 loopbaanjaren

61 jaar indien 42 loopbaanjaren

2018

63 jaar

41 jaar

60 jaar indien 43  loopbaanjaren

61 jaar indien 42 loopbaanjaren

2019 en volgende

63 jaar

42 jaar

60 jaar indien 44 loopbaanjaren

61 jaar indien 43 loopbaanjaren

2.2. Pensioenen die in de maand januari ingaan

Deze personen voldoen in de loop van de maand december aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. Gezien het pensioen echter ingaat op 1 januari van het volgende jaar zouden deze personen onder de striktere voorwaarden moeten vallen voor pensioenen die het volgende jaar ingaan.

Voor de pensioenen die in de maand januari ingaan, past men bijgevolg de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden toe die in de maand december van het jaar dat het pensioen voorafgaat van kracht waren.

Ingang pensioen

Minimumleeftijd

Minimumloopbaan

Uitzondering voor lange loopbanen

Januari 2015

61 jaar

39 jaar

60 jaar indien 40 loopbaanjaren

Januari 2016

61,5 jaar

40 jaar

60 jaar indien 41 loopbaanjaren

Januari 2017

62 jaar

40 jaar

60 jaar indien 42 loopbaanjaren

61 jaar indien 41 loopbaanjaren

Januari 2018

62,5 jaar

41 jaar

60 jaar indien 43 loopbaanjaren

61 jaar indien 42 loopbaanjaren

Januari 2019

63 jaar

41 jaar

60 jaar indien 43 loopbaanjaren

61 jaar indien 42 loopbaanjaren

2.3. Vastklikken van de rechten

Als een werknemer op een bepaald ogenblik de toegangsvoorwaarden voor vervroegd  pensioen vervult maar zijn loopbaan verderzet, kan hij op ieder ogenblik beslissen zijn vervroegd pensioen te nemen, zelfs als de toegangsvoorwaarden voor dit pensioen op dat ogenblik verstrengd zijn en hij ze niet meer vervult.

2.4. Werknemer geboren vóór 1/1/1956

Bij de vorige hervorming  was al een overgangsmaatregel voorzien voor werknemers geboren  vóór 1 januari 1956 die op 31 december 2012 een loopbaan van 32 jaar konden bewijzen. Op voorwaarde 37 loopbaanjaren te bewijzen op het ogenblik van pensionering werd het vervroegd pernsioen in dat geval maximum 2 jaar uitgesteld (zelfs als dit uitstel krachtens de nieuwe regels langer had moeten zijn).

Leeftijd op 31/12/2012

Loopbaan op 31/12/2012

Leeftijd vervroegd pensioen indien loopbaan van 37 jaar

57 jaar

 

 

32

62

33

62

34

62

58 jaar

 

 

 

32

63

33

62

34

62

35

62

59 jaar

 

 

 

 

32

64

33

63

34

62

35

62

36

62

60 jaar

 

33

64

34

63

61 jaar

34

64

2.5. Werknemer geboren vóór 1/1/1958

Een nieuwe overgangsmaatregel is voorzien voor personen die in 2016 minstens de leeftijd van 59 jaar bereiken (dus geboren vóór 1/1/1958). Deze personen zullen hun vervroegd pensioen kunnen nemen onder de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden van 2016 maar verhoogd met een jaar (dus zowel de leeftijdsvoorwaarde als de loopbaanvoorwaarde worden met een jaar verhoogd), als het voordeliger is.

Deze maatregel beperkt het aantal bijkomende jaren voor het nemen van vervroegd pensioen.

 

Minimumleeftijd

Minimumloopbaan

Uitzondering lange loopbanen

Vanaf 2017

63 jaar

41 jaar

61 jaar indien 43 loopbaanjaren

62 jaar indien 42 loopbaanjaren

Bij de vergelijking met de tabel met de toegangsleeftijd voor vervroegd pensioen van punt 2.1., beseft men dat voornoemde maatregel pas vanaf 2019 gunstiger zal zijn. Vóór dat jaar blijven de algemene voorwaarden voor het vervroegd pensioen gunstiger.

Voorbeeld: een werknemer is 59 jaar in 2016 en heeft een loopbaan van 37 jaar. Volgens de vroegere voorwaarden kon hij zijn vervroegd pensioen nemen in 2019 (de voorwaarden waren 62 jaar en 40 loopbaanjaren). Als gevolg van de nieuwe hervorming worden de voorwaarden 63 jaar en 42 jaar in 2019. Deze werknemer zou bijgevolg twee jaar langer moeten werken om aan de loopbaanvoorwaarde  te voldoen (namelijk tot 2021). Door voornoemde overgangsmaatregel kan hij het aantal nog te werken jaren tot één beperken. In 2020 kan hij zijn vervroegd pensioen nemen op de leeftijd van 63 jaar met een loopbaan van 41 jaar.

3. Wat wijzigt er voor het pensioen als dat ingaat vanaf 2019?

Overzicht van de wijzigingen (site van de Federale Pensioendienst) :

  • sommige inactiviteitsperioden na 2016 zullen minder pensioen opleveren als de burger een volledige loopbaan bereikt heeft (een volledige globale beroepsloopbaan = 14 040 voltijdse dagequivalenten). De betrokken inactiviteitsperioden zijn de dagen van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), pseudo-brugpensioen en volledige werkloosheid;
  • al de gewerkte dagen tellen mee voor de pensioenberekening, ook de gewerkte dagen na het bereiken van de volledige globale beroepsloopbaan van 14 040 voltijdse dagequivalenten. De dagen van inactiviteit na de 14 040e dag daarentegen worden verwijderd voor de pensioenberekening;
  • vanaf de 1e januari 2019 kan de betrokkene het SWT-systeem verlaten vóór de wettelijke pensioenleeftijd, als hij op dat moment voldoet aan de loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voor het vervroegd pensioen.

Mypension.be houdt rekening met deze wetswijzigingen (www.mypension.be).

We raden de burger aan de website van de FOD te raadplegen of in te loggen op de website mypension.be om een duidelijk idee te krijgen van zijn toekomstig pensioen.

Bron : Wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpension en tot wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen, BS, 21 augustus 2015.