Wettelijk pensioen: vanaf welke leeftijd nu?

Van 
74936

Het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd en de verstrenging van de voorwaarden voor vervroegd pensioen zijn een feit. Er werden echter overgangsmaatregelen voorzien.

Zoals aangekondigd heeft de huidige regering wijzigingen aangebracht aan de toegangsleeftijd voor het wettelijk en vervroegd pensioen. Dit artikel geeft de stand van zaken van deze wijzigingen voor wat het werknemerspensioen betreft.

1. Wettelijk pensioen

De wettelijke pensioenleeftijd is op dit ogenblik 65 jaar. Het pensioen gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt.

In 2025 zal de leeftijd op 66 jaar worden gebracht en in 2030 op 67 jaar en dit volgens het volgende tijdschema:

Ingangsdatum van het pensioen

Wettelijke pensioenleeftijd

Uiterlijk op 01/01/2025 65 jaar
Vanaf 01/02/2025 tot 01/01/2030 66 jaar
Vanaf 01/02/2030 67 jaar

2. Vervroegd pensioen

2.1. Algemeen tijdschema

De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen werden verstrengd.

Jaar Minimumleeftijd Minimumloopbaan Uitzondering voor lange loopbanen
2012 60 jaar 35 jaar /
2013 60,5 jaar 38 jaar 60 jaar indien 40 loopbaanjaren
2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar indien 40 loopbaanjaren
2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar indien 41 loopbaanjaren
2016 62 jaar 40 jaar

60 jaar indien 42 loopbaanjaren

61 jaar indien 41 loopbaanjaren

2017 62,5 jaar 41 jaar

60 jaar indien 43 loopbaanjaren

61 jaar indien 42 loopbaanjaren

2018 63 jaar 41 jaar

60 jaar indien 43  loopbaanjaren

61 jaar indien 42 loopbaanjaren

2019 en volgende 63 jaar 42 jaar

60 jaar indien 44 loopbaanjaren

61 jaar indien 43 loopbaanjaren

2.2. Pensioenen die in de maand januari ingaan

Deze personen voldoen in de loop van de maand december aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. Gezien het pensioen echter ingaat op 1 januari van het volgende jaar zouden deze personen onder de striktere voorwaarden moeten vallen voor pensioenen die het volgende jaar ingaan.

Voor de pensioenen die in de maand januari ingaan, past men bijgevolg de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden toe die in de maand december van het jaar dat het pensioen voorafgaat van kracht waren.

Ingang pensioen Minimumleeftijd Minimumloopbaan Uitzondering voor lange loopbanen
Januari 2015 61 jaar 39 jaar 60 jaar indien 40 loopbaanjaren
Januari 2016 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar indien 41 loopbaanjaren
Januari 2017 62 jaar 40 jaar

60 jaar indien 42 loopbaanjaren

61 jaar indien 41 loopbaanjaren

Januari 2018 62,5 jaar 41 jaar

60 jaar indien 43 loopbaanjaren

61 jaar indien 42 loopbaanjaren

Januari 2019 63 jaar 41 jaar

60 jaar indien 43 loopbaanjaren

61 jaar indien 42 loopbaanjaren

2.3. Vastklikken van de rechten

Als een werknemer op een bepaald ogenblik de toegangsvoorwaarden voor vervroegd  pensioen vervult maar zijn loopbaan verderzet, kan hij op ieder ogenblik beslissen zijn vervroegd pensioen te nemen, zelfs als de toegangsvoorwaarden voor dit pensioen op dat ogenblik verstrengd zijn en hij ze niet meer vervult.

2.4. Werknemer geboren vóór 1/1/1956

Bij de vorige hervorming  was al een overgangsmaatregel voorzien voor werknemers geboren  vóór 1 januari 1956 die op 31 december 2012 een loopbaan van 32 jaar konden bewijzen. Op voorwaarde 37 loopbaanjaren te bewijzen op het ogenblik van pensionering werd het vervroegd pernsioen in dat geval maximum 2 jaar uitgesteld (zelfs als dit uitstel krachtens de nieuwe regels langer had moeten zijn).

Leeftijd op 31/12/2012 Loopbaan op 31/12/2012 Leeftijd vervroegd pensioen indien loopbaan van 37 jaar

57 jaar

 

 

32 62
33 62
34 62

58 jaar

 

 

 

32 63
33 62
34 62
35 62

59 jaar

 

 

 

 

32 64
33 63
34 62
35 62
36 62

60 jaar

 

33 64
34 63
61 jaar 34 64

2.5. Werknemer geboren vóór 1/1/1958

Een nieuwe overgangsmaatregel is voorzien voor personen die in 2016 minstens de leeftijd van 59 jaar bereiken (dus geboren vóór 1/1/1958). Deze personen zullen hun vervroegd pensioen kunnen nemen onder de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden van 2016 maar verhoogd met een jaar (dus zowel de leeftijdsvoorwaarde als de loopbaanvoorwaarde worden met een jaar verhoogd), als het voordeliger is.

Deze maatregel beperkt het aantal bijkomende jaren voor het nemen van vervroegd pensioen.

  Minimumleeftijd Minimumloopbaan Uitzondering lange loopbanen
Vanaf 2017 63 jaar 41 jaar

61 jaar indien 43 loopbaanjaren

62 jaar indien 42 loopbaanjaren

Bij de vergelijking met de tabel met de toegangsleeftijd voor vervroegd pensioen van punt 2.1., beseft men dat voornoemde maatregel pas vanaf 2019 gunstiger zal zijn. Vóór dat jaar blijven de algemene voorwaarden voor het vervroegd pensioen gunstiger.

Voorbeeld: een werknemer is 59 jaar in 2016 en heeft een loopbaan van 37 jaar. Volgens de vroegere voorwaarden kon hij zijn vervroegd pensioen nemen in 2019 (de voorwaarden waren 62 jaar en 40 loopbaanjaren). Als gevolg van de nieuwe hervorming worden de voorwaarden 63 jaar en 42 jaar in 2019. Deze werknemer zou bijgevolg twee jaar langer moeten werken om aan de loopbaanvoorwaarde  te voldoen (namelijk tot 2021). Door voornoemde overgangsmaatregel kan hij het aantal nog te werken jaren tot één beperken. In 2020 kan hij zijn vervroegd pensioen nemen op de leeftijd van 63 jaar met een loopbaan van 41 jaar.

2.6. Overgangsmaatregelen en einde van de arbeidsovereenkomst

De nieuwe reglementering voorziet twee overgangsmaatregelen voor personen die al in opzeg zijn en voor personen die al in een vervroegde uittredingsprocedure zitten om hun vervroegd pensioen te kunnen nemen.

1° Opzegging - opzeggingsvergoedingen

Werknemers die werden ontslagen, ontslag hebben genomen of met de werkgever een overeenkomst hebben gesloten die een einde maakt aan hun arbeidsovereenkomst mits, in elk van deze gevallen, het presteren van een opzeggingstermijn of de betaling van een opzeggingsvergoeding, kunnen hun vervroegd pensioen nemen aan de voorwaarden voor 2016 (62 jaar en 40 loopbaanjaren, 60 jaar en 42 loopbaanjaren, 61 jaar en 41 loopbaanjaren) als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • de opzeggingstermijn (of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding) heeft een aanvang genomen vóór 9 oktober 2014 en eindigt na 31 december 2016;
  • de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden zijn vervuld op de einddatum van de opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding.

2° Individuele overeenkomst

Op dezelfde wijze kunnen werknemers die in onderling overleg met hun werkgever een individuele overeenkomst hebben gesloten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, hun vervroegd pensioen nemen aan de voorwaarden voor 2016 (62 jaar en 40 loopbaanjaren, 60 jaar en 42 loopbaanjaren, 61 jaar en 41 loopbaanjaren) als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • het moet gaan om een schriftelijke overeenkomst;
  • de overeenkomst werd gesloten vóór 9 oktober 2014;
  • de overeenkomst werd gesloten buiten het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
  • de overeenkomst werd gesloten in het kader van een arbeidsreglement (meegedeeld vóór 9 oktober 2014), een collectieve arbeidsovereenkomst (neergelegd vóór 9 oktober 2014) of een    pensioenreglement (van kracht vóór 9 oktober 2014);
  • voornoemde instrumenten (arbeidsreglement, cao of pensioenreglement) voorzien een uittredingsprocedure met het doel vervroegd pensioen te kunnen nemen;
  • op het einde van de arbeidsovereenkomst voldoet de werknemer aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden.

3. Halftijds pensioen

De nieuwe reglementering voorziet de wettelijke basis om de Koning de mogelijkheid te geven een halftijdse pensioenregeling in te stellen vanaf de leeftijd van 60 jaar. Tot op heden werd over dit punt nog niets beslist.

De RVP is gestart met de ontwikkeling van een pensioenmotor die het mogelijk maakt de burger te informeren over zijn pensioenrechten rekening houdend met de verschillende hervormingen die ondertussen plaatshadden. De burger zal in het bijzonder informatie kunnen bekomen over de eerste datum waarop hij zijn pensioen kan nemen en het bedrag van zijn pensioen.

Bron

Wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpension en tot wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen, BS, 21 augustus 2015.