Werknemers kunnen hun aanvraag tijdskrediet of thematisch verlof t.a.v. hun werkgever nu ook elektronisch indienen

Van 

Mits akkoord van de werkgever kunnen werknemers hun werkgever nu ook via een online applicatie op de hoogte brengen van hun wens om tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen, naast de bestaande aanvraagmogelijkheden op papier.


Situatie tot voor kort

Tot voor kort was een werknemer die een tijdskrediet of thematisch verlof wou opnemen, verplicht om deze aanvraag:

  • binnen een bepaalde voorafgaandelijke termijn te verrichten afhankelijk van het type loopbaanonderbreking;
  • ofwel te verrichten per aangetekend schrijven ofwel via de overhandiging van een geschrift in tweevoud waarvan het duplicaat door de werkgever voor ontvangst wordt ondertekend.

Wat verandert er?

Om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen, heeft de RVA, naast de bestaande aanvraagmogelijkheden op papier, nu voorzien in de mogelijkheid voor werknemers om hun aanvraag tijdskrediet of thematisch verlof t.a.v. hun werkgever elektronisch in te dienen. Deze mogelijkheid bestaat voor alle mogelijke types van tijdskrediet en thematisch verlof (landingsbanen, ouderschapsverlof, palliatief verlof, etc…)

Opgelet! Opdat werknemers van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken, moet de werkgever wel eerst akkoord gaan met deze methode.

Praktisch verloop dit als volgt:

  1. Wanneer de werkgever akkoord gaat met de mogelijkheid van elektronische aanvragen, dient hij daartoe zelf eerst de optie die daarvoor voorzien is in de online toepassing via de portaalsite van de RSZ, aan te vinken.
  2. Vervolgens kan de werknemer zijn aanvraag indienen via de online applicatie die beschikbaar is via de portaalsite van de RSZ.
  3. De werkgever krijgt van deze elektronische aanvraag een melding en kan deze beantwoorden.

De procedure om na de aanvraag uitkeringen aan te vragen bij de RVA blijft dezelfde.

Voor meer info hierover, verwijzen wij u naar de website van de RVA.