Wat met het gewaarborgd loon naar aanleiding van een ski-ongeval?

Van 

De werknemer die arbeidsongeschikt is ingevolge een ski-ongeval heeft recht op de betaling van gewaarborgd loon, tenzij de werkgever een zware fout bewijst in hoofde van de werknemer of de controlearts de werknemer arbeidsgeschikt verklaart.


Aangezien veel Belgen momenteel op skivakantie vertrekken om de sneeuw op te zoeken, bestaat de kans dat een werknemer niet kan komen werken vanwege een opgelopen kwetsuur zoals bijvoorbeeld een arm- of beenbreuk. Wat zijn in dit geval uw verplichtingen als werkgever op vlak van gewaarborgd loon?

Recht op gewaarborgd loon: algemene regel & uitzonderingen

De werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst is ingevolge ziekte of ongeval, heeft in principe gedurende een bepaalde periode recht op de betaling van gewaarborgd loon ten laste van de werkgever. Het feit dat een ongeval plaatsvond in de privésfeer, doet hieraan geen afbreuk.

Op deze algemene regel bestaan 2 uitzonderingen waarbij een werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd is.

1. Een sportongeval

De arbeidsongeschiktheid is het gevolg van een “sportongeval”. Er is sprake van een sportongeval wanneer er voldaan is aan drie cumulatieve voorwaarden:

  • het ongeval heeft zich voorgedaan tijdens een wedstrijd in competitieverband of exhibitie;
  • de inrichter van de competitie heeft inkomgelden gevraagd (denk bijvoorbeeld aan tickets of steunkaarten);
  • de deelnemers ontvangen loon voor de geleverde sportprestatie. Volgens de rechtspraak kan een trofee of een symbolische prijs niet beschouwd worden als loon.

Een recreatieve skiër valt in principe dus niet onder deze uitzondering.

2. Een zware fout

De arbeidsongeschiktheid is het gevolg van een door de werknemer begane zware fout. Het begrip "zware fout" wordt nergens in de wet gedefinieerd en is een feitenkwestie die door de rechtspraak strikt wordt geïnterpreteerd. Het staat bovendien los van het begrip dat wordt gebruikt in de verkeerscode en in het kader van een ontslag om dringende reden.

Er kan sprake zijn van een zware fout wanneer de werknemer niet met de nodige omzichtigheid heeft gehandeld waardoor een risico aanzienlijk werd verhoogd of indien de werknemer zich schuldig maakt aan een daad waarvan hij het gevaar kende of verondersteld werd het gevaar te kennen.

De werkgever draagt de bewijslast van de zware fout.

Volgende zaken werden reeds door de rechtspraak als zware fout erkend: dronken een wagen besturen, plaatsnemen in een wagen waarvan de chauffeur zichtbaar dronken is, onder invloed van alcohol deelnemen aan een caféruzie en het niet tijdig omwisselen van versleten banden…

Toegepast op ski-ongevallen

De werknemer die het slachtoffer is geworden van een ski-ongeval en die door zijn behandelend geneesheer ingevolge dit ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt werd verklaard, zal in beginsel dus recht hebben op de betaling van gewaarborgd loon, tenzij de werkgever kan aantonen dat het ski-ongeval werd veroorzaakt door een zware fout in hoofde van de werknemer. Het is dus in principe aan de werkgever om informatie te bekomen over de precieze omstandigheden waarin het ski-ongeval zich voordeed.

Bij het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid zal de behandelend geneesheer de gewone regels van arbeidsongeschiktheid in acht nemen. Bij deze beoordeling dient rekening gehouden te worden met zowel de aard van de kwetsuur als met de aard van het werk dat wordt uitgevoerd door de werknemer. Zo zou het bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn dat iemand met een gebroken been wel nog zittend werk kan uitvoeren.

Let wel, indien de arbeidsovereenkomst reeds geschorst is wegens vakantie, zal de werknemer tijdens deze schorsingsperiode geen recht hebben op gewaarborgd loon voor de ziektedagen die samenvallen met de vakantiedagen. Enkel indien de arbeidsongeschiktheid blijft voortduren tot na de vakantie, heeft de werknemer recht op het eventueel resterend gedeelte van het gewaarborgd loon.

Controle van de arbeidsongeschiktheid

De werkgever heeft het recht om de arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een ski-ongeval te laten controleren door een controlearts. Dit geldt ook indien de werknemer tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid nog in het buitenland zou verblijven.

Wanneer de controlearts niet akkoord gaat met de bevindingen van de behandelend geneesheer van de werknemer en bijgevolg oordeelt dat de werknemer arbeidsgeschikt is, is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd.

De werknemer kan zich in dergelijk geval wel nog beroepen op de scheidsrechterlijke procedure. Enkel in het geval dat de arts-scheidsrechter dan akkoord gaat met het standpunt van de controlearts, zal de werkgever de betaling van het gewaarborgd loon kunnen weigeren. De arts-scheidsrechter doet namelijk een definitieve uitspraak die door iedereen moet worden nageleefd.