Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag beroepsinkomen

Van 

De Vlaamse jobbonus is een jaarlijkse premie voor werknemers met een laag beroepsinkomen die in het Vlaams Gewest wonen. De premie wordt door de Vlaamse administratie rechtstreeks uitbetaald aan de rechthebbende werknemers. Er worden geen werkgeversverplichtingen opgelegd.


OPGELET: onderstaande informatie is gebaseerd op ontwerpwetgeving en is bijgevolg nog onder voorbehoud. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Samenvatting

  • De Vlaamse jobbonus is een jaarpremie die de Vlaamse administratie toekent aan werknemers met een beroepsinkomen van minder dan gemiddeld 2500 euro bruto per maand.
  • De toekenning van de Vlaamse gaat niet gepaard met nieuwe werkgeversverplichtingen. De jobbonus wordt rechtstreeks door de Vlaamse administratie uitbetaald aan de rechthebbende werknemers. Werknemers moeten wel hun rekeningnummer doorgeven op Mijn Burgerprofiel, en grensarbeiders moeten een aanvraagdossier indienen.
  • Men geniet het maximale bedrag van 600 euro bij een gemiddeld bruto maandloon van minder dan 1800 euro. Naarmate het brutoloon hoger ligt daalt het bedrag van de Vlaamse jobbonus. Voor deeltijders verhoogt men op fictieve wijze het loon om de jobbonus te berekenen. Het bedrag van hun jobbonus wordt dan weer pro rata verminderd.
  • De eerste Vlaamse jobbonussen worden in de loop van 2022 betaald, op basis van de rechtgevende prestaties van 2021.

 

1. Situering

Het Vlaamse regeerakkoord voor de legislatuur 2019-2024 voorziet de introductie van financiële steun voor werknemers met een laag beroepsinkomen, de ‘Vlaamse Jobbonus’. Het maximale bedrag van de Vlaamse jobbonus is 600 euro per jaar.

Die intentie wordt nu in wetgeving gegoten.

 

2. Voor welke werknemers?

De Vlaamse jobbonus geldt voor de werknemers, inbegrepen vastbenoemd personeel, die

(a)    in het betrokken jaar – het refertejaar –gemiddeld minder dan 2500 euro per maand verdienen (zie verder voor meer duiding);
EN
(b)    op 1 januari van het jaar volgend op het refertejaar gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest.

De Vlaamse jobbonus staat open voor grensarbeiders die tewerkgesteld worden in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, op voorwaarde dat ze in principe minstens één keer per week terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats, dat een domicilieadres moet zijn gelegen in het Vlaams Gewest.

Tewerkstellingen met een beperkte sociale zekerheidsonderwerping openen geen recht op de  Vlaamse jobbonus. Dat is bijvoorbeeld het geval voor wie tewerkgesteld wordt met het rsz-gunstregime voor studenten, voor verenigingswerkers en voor werknemers met een flexi-job.

Het recht op de Vlaamse jobbonus eindigt bij het bereiken van de normale pensioenleeftijd. Meer specifiek houdt men voor de berekening geen rekening met de prestaties na het kwartaal waarin men de normale pensioenleeftijd bereikte. 

3. Geen actie van de werkgever vereist

Voor werkgevers misschien wel de belangrijkste eigenschap van de Vlaamse jobbonus: de jobbonus wordt rechtstreeks door de Vlaamse administratie uitgekeerd aan de rechthebbende werknemers. De werkgever wordt niet opgezadeld met nieuwe administratieve verplichtingen.

Meer specifiek onderzoekt en berekent het departement Werk en Sociale Economie het recht op de Vlaamse jobbonus, en ze consulteert hierbij de gegevens zoals gekend bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
De Vlaamse Belastingdienst betaalt de premie uit aan de rechthebbende werknemers. Hiervoor is wel vereist dat de werknemer eenmalig zijn rekeningnummer opgeeft in Mijn Burgerprofiel (
www.burgerprofiel.be).

Voor grensarbeiders kan deze automatische toekenning niet. Zij moeten een aanvraagdossier indienen. De grensarbeider moet hierbij ook op eer verklaren dat hij minstens één keer per week terugkeert naar België.

 

4. Een jaarlijkse premie van maximaal 600 euro

De Vlaamse jobbonus wordt jaarlijkse uitbetaald, ten vroegste in het jaar volgend op het refertejaar, aan de werknemers met een gemiddeld maandelijks brutoloon van minder dan 2500 euro.

Gemiddeld bruto maandloon (*)

Bedrag Vlaamse Jobbonus (**)

Tot 1800,00 euro

600 euro/jaar

1800,01 tot en met 2499,99 euro

Degressief bedrag, gebaseerd op 600 euro/jaar, naarmate het gemiddeld bruto maandloon toeneemt

Vanaf 2500,00 euro

0 euro/jaar

(*) pro rata verhoogd in geval van een deeltijdse tewerkstelling.
(**) pro rata verlaagd in geval van een deeltijdse tewerkstelling.

 

Zowel de loongrenzen als het bedrag van de jobbonus worden aangepast op basis van de evolutie van de spilindex.
Overigens was er in de eerste ontwerpteksten spraken van een minimale loongrens van 1700 euro. Die werd dus opgetrokken naar 1800 euro in het licht van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) van 25 juni 2021.

Een voltijder heeft geen recht op de Vlaamse jobbonus indien het berekend bedrag onder de 20 euro ligt. Voor deeltijders ligt deze minimumgrens op 10 euro.

Voor de berekening de Vlaamse jobbonus houdt men rekening met de prestaties die onderworpen zijn aan de reguliere sociale zekerheidsbijdragen.  Bepaalde schorsingsperioden genieten een gelijkstelling.
Enkel vertrekvakantiegeld dat rsz-vrij wordt uitbetaald – wat o.m. het geval is bij uitzendkrachten – wordt ook meegenomen. 
Premies toegekend onafhankelijk van het aantal gewerkte dagen, bijvoorbeeld eindejaarspremies en anciënniteitspremies, zijn uitgesloten. Hetzelfde geldt voor vergoedingen n.a.v. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en voor bezoldigde afwezigheden van vastbenoemd personeel in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd.
Aangezien de buitenlandse (para)fiscaliteit op lonen verschilt met de Belgische kan de Vlaamse administratie afwijkende rekenregels uitwerken om het gemiddeld bruto maandloon voor grensarbeiders te bepalen.

In geval van een deeltijdse tewerkstelling wordt het loon fictief verhoogd voor de berekening van het in aanmerking te nemen gemiddeld maandelijks brutoloon. Voorbeeld: voor een deeltijder met een prestatiebreuk van 50% met op kwartaalbasis een loon van 3000 euro, zal men de jobbonus berekenen op basis van een maandloon van 2000 euro (= (3000 euro / 50%) / 3 kwartalen). Het bedrag van hun jobbonus wordt pro rata verminderd.

5. Fiscale behandeling? Impact op sociale tegemoetkomingen?

De Vlaamse jobbonus vormt op dit ogenblik een belastbaar inkomen. De Vlaamse regering zal de federale wetgever evenwel verzoeken voor een vrijstelling in de inkomstenbelasting. De Vlaamse regering zal de federale wetgever eveneens verzoeken om de jobbonus uit te sluiten als een bestaansmiddel in de fiscale wetgeving. Tot slot zal er ook verzocht worden om de jobbonus uit te sluiten als inkomen voor de toekenning van federale tegemoetkomingen voor personen met een beperking.

Voor het bepalen van voordelen die tot de bevoegdheid van het Vlaams Gewest of de Vlaamse Gemeenschap behoren wordt de Vlaamse jobbonus niet beschouwd als een inkomen.

6. Vanaf wanneer?

De regeling treedt in werking vanaf 2021. Aangezien de Vlaamse jobbonus ten vroegste betaald wordt in het jaar volgend op het refertejaar, zullen de eerste Vlaamse jobbonussen waarschijnlijk in de loop van 2022 toegekend worden.
De officiële toelichting geeft aan dat men pas zal overgaan tot uitbetaling als de fiscale vrijstelling in de inkomstenbelasting geregeld is op federaal niveau.

 

Bronnen:

Ontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van XXX tot regeling van de toekenning van een jobbonus