Vlaamse aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden: vanaf 2022 ook voor 56- en 57-jarigen

article image Van 

Vanaf 2022 wijzigt de maximumleeftijd voor de Vlaamse aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden van 55 jaar 57 jaar.

1. Situering: wat is de Vlaamse aanwervingspremie?

Het betreft een premie, officieel de ‘aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden’, voor werkgevers naar aanleiding van de aanwerving van een langdurig werkzoekende in het Vlaamse Gewest. Hierbij gelden de onderstaande voorwaarden.

De voorwaarden inzake de tewerkstelling & de kandidaat-werknemer

  • de werknemer was minstens twee jaar als niet-werkende werkzoekende ingeschreven bij de VDAB (bepaalde periodes genieten hierbij een gelijkstelling);
  • de werknemer wordt tewerkgesteld in een vestiging van de werkgever gelegen in het Vlaamse Gewest;
  • de werknemer wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst van (a) ofwel onbepaalde duur, (b) ofwel bepaalde duur van minstens drie maanden mits deze tijdelijke arbeidsovereenkomst overeenstemt met het gangbare wervingsbeleid van de onderneming;
  • op de laatste dag van het kwartaal van aanwerving is de werknemer minstens 25 jaar doch nog geen 56 jaar oud is (opmerking: deze leeftijdsvoorwaarden wijzigt – zie verder);
  • de werkgever stelt de werknemer tewerk gedurende minstens drie maanden. Deze voorwaarde komt te vervallen indien de arbeidsovereenkomst eerder eindigt door de werknemer zelf, omwille van een dringende reden in hoofde van de werknemer, omwille van overmacht of omwille van een reden buiten de wil van de werkgever;
  • de werknemers wordt niet tewerkgesteld als uitzendkracht, flexi-jobwerknemer of gelegenheidswerknemer in de horeca (= de zogenaamde ‘extra’s’) en in de land- & tuinbouw;
  • de werkgever ontslaat geen werknemer(s) uitsluitend met de bedoeling ze te vervangen door een werknemer die het recht opent op de aanwervingspremie.

De andere voorwaarden

-  de vergoeding voor het inschakelingstraject van de doelgroepwerknemer;

- de premie voor gesubsidieerde contractuelen;

- de tegemoetkoming tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector;

- de loonpremie voor de doelgroepwerknemer in een maatwerkbedrijf;

- het loon dat wordt uitbetaald aan de personen die tewerkgesteld zijn met toepassing van artikel 60 §7 en artikel 61 van de OCMW-wet;

- de loonpremie voor de invoegwerknemers;

- de subsidie van loon en sociale lasten voor gehandicapte werknemers in de beschutte werkplaatsen;

- de loonpremie voor een doelgroepwerknemer in een sociale werkplaats.

Bedrag

De aanwervingspremie bedraagt in principe:

  • 1.250 euro, die betaald wordt na drie maanden tewerkstelling;
  • 3.000 euro, die betaald wordt na twaalf maanden tewerkstelling (voor zover de tewerkstelling uiteraard zo lang duurt).

Bij een deeltijdse tewerkstelling van minder dan 80 procent geldt 60 procent van deze bedragen. Bij een deeltijdse tewerkstelling van minder dan 30 procent geniet men de aanwervingspremie niet. Merk op: indien men in de loop van het eerste jaar toch een tewerkstellingspercentage van 30 bereikt, kan de tweede premie alsnog toegekend worden (voor zover uiteraard alle voorwaarden vervuld zijn, inclusief de voorwaarden van een aanvraag binnen de drie maanden na aanwerving).

De premie wordt ook verminderd indien andere steunmaatregelen cumulatiebeperkingen voorzien (wat bijvoorbeeld het geval is bij de VOP-premie).

2. Wijziging vanaf 2022: verhoging maximumleeftijd naar 57 jaar

Voor aanwervingen vanaf 1 januari 2022 geldt een hogere maximumleeftijd voor de kandidaat-werknemer. Vanaf dan is vereist dat hij op de laatste dat van het kwartaal van indiensttreding minstens 25 jaar is doch nog geen 58 jaar oud is.

Voor het overige blijven alle voorwaarden gelden.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden.