Vervroegd pensioen: vanaf 2019 toegankelijk voor werklozen met bedrijfstoeslag (SWT)

Van 
92850

Vanaf 1 januari 2019 zal de betrokkene het SWT-systeem kunnen verlaten vóór de wettelijke pensioenleeftijd, als hij voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen.

1. Situatie tot 31 december 2018

Werklozen met bedrijfstoeslag moesten tot de normale pensioenleeftijd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag blijven. Ze konden hun werkloosheid met bedrijfstoeslag dus niet onderbreken om met vervroegd pensioen te gaan.

Dit betekent dat ze tot de leeftijd van 65 jaar in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag moesten blijven. Ze bleven dus van dat stelsel genieten tot de laatste dag van de maand waarin ze de leeftijd van 65 jaar bereiken. Na die datum hadden ze geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen.

2. Nieuwe regel vanaf 1 januari 2019

Wie nu in het stelsel van SWT (werkloosheid met bedrijfstoeslag of het vroegere brugpensioen) zit, zal vanaf 2019 de mogelijkheid hebben om dit stelsel vóór de wettelijke pensioenleeftijd te verlaten wanneer voldaan is aan de leeftijds-en loopbaanvoorwaarden voor een vervroegd rustpensioen.

2.1. Vervroegd pensioen : voorwaarden

Algemene regels vanaf 2019 :

Minimumleeftijd

Minimumloopbaan

Uitzondering voor lange loopbanen

63 jaar

42 jaar

60 jaar indien 44 loopbaanjaren

61 jaar indien 43 loopbaanjaren

Bijzondere regels:

  • vastklikken van de rechten : als een werknemer op een bepaald ogenblik de toegangsvoorwaarden voor vervroegd pensioen vervult maar zijn loopbaan verderzet, kan hij op ieder ogenblik beslissen zijn vervroegd pensioen te nemen, zelfs als de toegangsvoorwaarden voor dit pensioen op dat ogenblik verstrengd zijn en hij ze niet meer vervult;
  • werknemer geboren vóór 1/1/1958 : deze personen kunnen hun vervroegd pensioen nemen onder de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden van 2016 maar verhoogd met een jaar (dus zowel de leeftijdsvoorwaarde als de loopbaanvoorwaarde worden met een jaar verhoogd): 63 jaar en 41 jaar loopbaan of 61 jaar indien 43 jaar loopbaan of 62 jaar indien 42 jaar loopbaan;
  • pensioenen die in de maand januari ingaan : men past de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden toe die in de maand december van het jaar dat het pensioen voorafgaat van kracht waren.

Zie ons artikel van 12 juli 2018 voor alle details en www.mypension.be

2.2. Gevolgen voor de werkgever

De betaling van de bedrijfstoeslag eindigt wanneer de werkloze met bedrijfstoeslag met pensioen gaat. Er dient hier geen onderscheid te worden gemaakt tussen vervroegd pensioen of pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd.

Natuurlijk moet de werkloze met SWT de wijziging van zijn persoonlijke situatie doorgeven aan zijn uitbetalingsinstelling.

De uitbetalingsinstellingen (HVW of vakbond) moeten vervolgens de debiteur van de bedrijfstoeslag in het kader van SWT op de hoogte brengen van de stopzetting van de betalingen als gevolg van pensionering.

Dit verandert echter niets aan de vervangingsplicht. Deze blijft van toepassing en de algemene regel m.b.t. de duur van 36 maanden blijft behouden.

2.3. Wat kiezen? Vervroegd pensioen of SWT tot het wettelijk pensioen?

Impact

SWT tot het wettelijk pensioen

Vervroegd pensioen

Opbouw van wettelijke pensioenrechten ?

Ja : SWT = gelijkgestelde periode voor het wettelijk pensioen (maar beperkt fictief loon)

Nee : bedrag pensioen definitief (behalve indexatie)

Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt ?

Ja : aangepaste beschikbaarheid en aanvraag vrijstelling mogelijk (voorwaarden leeftijd en loopbaan)

Nee

Ander « loon » ?

Werkhervatting: doorbetaling van de bedrijfstoeslag en verlies werkloosheidsuitkering

 

Mogelijkheden: toegelaten arbeid gepensioneerden, flexi-jobs, verenigingswerk

 

Aanvullend pensioen: quid taxatie kapitaal ?

10% (basis)

16,5%-20% (cfr leeftijd)

Aanvullend pensioen: quid stortingen werkgever?

Einde van de stortingen (behalve overgangsmaatregelen).

Einde van de stortingen en vereffening van het kapitaal (behalve uitzonderingen)

Conclusie: SWT en vervroegd pensioen zijn moeilijk vergelijkbaar. Voor hij een beslissing neemt, zal de werkloze in SWT moeten evalueren wat voor hem de meest voordelige situatie is, rekening houdend met zijn persoonlijke situatie.

2.4. Inwerkingtreding

Deze nieuwe maatregel is van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2019 ingaan.

Bron: Wet van 5 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen, BS 29 december 2017, art. 4.