Versoepeling fiscale regels voor grensarbeid België-Luxemburg

Van 
71638

Inwoners van België en Luxemburg die gewoonlijk werken in de andere staat, maar die gedurende maximaal 24 dagen hun activiteit in de woonstaat uitoefenen blijven vanaf 2015 toch volledig belastbaar in de gewoonlijke werkstaat en niet in de woonstaat.

België en Luxemburg zijn dus een toleranter beleid voor hun grensarbeiders overeengekomen. Deze tolerantieregel zal worden toegepast vanaf het inkomstenjaar 2015. Ze zal wel nog moeten worden vastgelegd in een Avenant tot wijziging van de Belgisch-Luxemburgse overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting.

Hieronder volgt een samenvatting van de toepasselijke regels om de belastbaarheid van de Belgisch-Luxemburgse grensarbeider te bepalen.

1. Waar is de grensarbeider belastbaar?

Algemeen principe

De overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting die werd gesloten tussen België en Luxemburg bepaalt in artikel 15 dat bezoldigingen van werknemers in principe belastbaar zijn in de woonstaat, tenzij de werknemer kan bewijzen dat hij zijn dienstbetrekking uitoefent in de andere staat.

Voorbeeld: Een Belgisch rijksinwoner die permanent en uitsluitend in Luxemburg werkt is ook in Luxemburg belastbaar voor de inkomsten uit die activiteit.   

Uitzondering: de 183-dagenregel

De tweede paragraaf van artikel 15 voorziet een uitzondering op bovenstaand principe. Zo blijven inwoners van de ene staat die tijdelijk of gedeeltelijk in de andere staat werken in loondienst toch belastbaar in de woonstaat voor zover volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn:

  1. De werknemer verblijft tijdens enig tijdperk van 12 maanden in totaal niet meer dan 183 dagen in de andere staat;
  2. De beloningen worden betaald door of namens een werkgever die geen inwoner is van de andere staat;
  3. De last van de bezoldigingen wordt niet gedragen door een vaste inrichting van de werkgever in de andere staat.

Voorbeelden:

  • Een Belgisch rijksinwoner werkt voor een Belgische werkgever in België. Hij wordt gedurende een maand gedetacheerd naar Luxemburg om daar te werken en keert daarna definitief terug naar België. De Belgische werkgever heeft geen vaste inrichting in Luxemburg. De inkomsten die worden betaald voor de werkzaamheden in Luxemburg blijven belastbaar in België.
  • Een Belgisch rijksinwoner werkt voor een Belgische werkgever met een vaste inrichting in Luxemburg. Hij werkt gedurende 4 dagen per week in België en gedurende 1 dag per week in Luxemburg voor de  vaste inrichting. Die vaste inrichting draagt de loonlasten voor die ene dag per week. Bijgevolg zijn de in Luxemburg verdiende bezoldigingen belastbaar in Luxemburg. De in België verdiende bezoldigingen blijven hier belastbaar. Er is dus sprake van een fiscale salary split (80 % België en 20 % Luxemburg).
  • Een Belgisch rijksinwoner werkt voor een Belgische werkgever in België. Hij wordt gedurende 10 maanden gedetacheerd naar Luxemburg. De in Luxemburg verdiende bezoldigingen moeten daar worden belast.

2. Wat wijzigt er nu?

In afwijking van bovenstaande regels zijn België en Luxemburg een specifieke tolerantie overeengekomen. Een inwoner van de ene staat die werkt in de andere staat, maar die in de loop van het belastbaar jaar gedurende maximaal 24 dagen een dienstbetrekking uitoefent in de woonstaat of een derde staat zal geacht worden zijn dienstbetrekking daadwerkelijk in de andere staat te hebben uitgeoefend gedurende het volledige belastbaar jaar.

Bijgevolg zullen de bezoldigingen voor die activiteit in de woonstaat of een derde staat ook belastbaar blijven in de andere staat. Voor wat betreft de relaties met derde landen geldt deze tolerantie wel onder voorbehoud van afwijkende bepalingen in de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting die werden gesloten met die landen.

Voorbeeld: Een Belgisch rijksinwoner die permanent en uitsluitend in loondienst werkt in Luxemburg is daar belastbaar voor de inkomsten uit die activiteit. Indien die werknemer toch tijdelijk in België zou komen werken, zou hij volgens het principe van de woonstaat voor die activiteit ook hier belastbaar zijn. Indien die tewerkstelling in België echter maximaal 24 dagen duurt, zal hij voor die activiteit nu ook belastbaar blijven in Luxemburg.

3. Hoe moet men de aanwezigheid in de ene of de andere staat bewijzen?

Het spreekt voor zich dat bovenstaande regels maar van toepassing zijn voor zover er sprake is van effectieve fysieke aanwezigheid op het grondgebied van de betrokken staten. De tewerkstelling van een Belgisch rijksinwoner in Luxemburg mag dus niet enkel op papier bestaan om zo aan het meer voordelige  belastingstelsel van Luxemburg te kunnen worden onderworpen. Om meer rechtszekerheid te garanderen voor de betrokken partijen zijn België en Luxemburg gemeenschappelijke regels overeengekomen voor de controle van grensarbeiders. De FOD Financiën bevestigt dat deze ook geldig zijn voor relaties met andere landen. U kan die gemeenschappelijke regels hier raadplegen.