Verlies het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk voor 2022 niet uit het oog !

Van 

U moet als werkgever een jaarverslag opmaken over de werking en activiteiten van uw interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) in 2022. De interne preventieadviseur is het best geplaatst om dit verslag op te maken. Het jaarverslag moet vanaf 1 april 2023 ter beschikking gesteld worden van de FOD WASO.


Volgens de wetgeving over welzijn op het werk moet de werkgever een preventiebeleid inzake welzijn op het werk voeren. Eén van de inherente verplichtingen betreft het oprichten van een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW).

Wat is het jaarverslag?

Elk jaar moeten de bedrijven die een IDPBW hebben een jaarverslag opmaken over de werking en activiteiten van het IDPBW. Dat geeft een overzicht van het preventiebeleid inzake welzijn op het werk dat in de loop van het vorige kalenderjaar in het bedrijf werd gevoerd.

Het jaarverslag bevat :

  • Algemene informatie over het bedrijf, de ongevallen die gebeurden, de veiligheid en gezondheid van de werknemers, psychosociale vraagstukken, hygiëne en verfraaiing van de werkplaats.

  • De middelen besteed aan opleiding van de werknemers.

  • De lijst van thema’s opgenomen in het jaaractieplan.

Wie maakt het verslag op?

De preventieadviseur hoort het verslag op te maken.

In bedrijven met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf de functie van preventieadviseur uitoefenen. In dit scenario moet hij een beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) wanneer hij de opdrachten niet alleen kan vervullen.

De algemene regel stelt dat het secretariaat van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) twee weken voor de vergadering van het CPBW het jaarlijkse activiteitenverslag van de IDPBW aan alle effectieve leden moet overmaken.

Het verslag wordt vervolgens uiterlijk op 31 maart goedgekeurd door het CPBW.

Terbeschikkingstelling

Het verslag moet vanaf 1 april door de werkgever ter beschikking gesteld worden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Ter herinnering, het jaarverslag moet niet meer naar de ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk, belast met het toezicht, worden gestuurd.

Er kunnen sancties worden opgelegd wanneer u deze verplichting niet nakomt.

Het jaarverslag voor 2022 over de werking en activiteiten van de IDPBW moet dus vanaf 1 april 2023 ter beschikking worden gesteld van de FOD WASO.

U vindt hier een standaardformulier dat u kan invullen om uw jaarverslag op te maken.

 

Bronnen :

Codex over het welzijn op het werk, artikelen  II.1-6, §1, 2°, b en I.2-22 ;

Koninklijk besluit tot opheffing van diverse bepalingen betreffende notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, BS. 26 februari 2018 ;

Website FOD WASO