Verjaringstermijn ingeval van sociale fraude wordt verlengd

Van 

Ingeval van sociale fraude beschikt de RSZ over 10 jaar om tot regularisatie over te gaan.


De programmawet van 26 december 2022 voorziet dat in het geval van bedrieglijke handelingen of valse of opzettelijk onvolledige aangiften door de werkgever en bij een bedrieglijke onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers, de RSZ vanaf 1 januari 2023 beschikt over een termijn van 10 en niet 7 jaar om dit te regulariseren.

Bron: programmawet van 26 december 2022 (BS van 30 december 2022).