Verhoging van de vrijgestelde bedragen voor geschenken aan werknemers

Van 
91397

Het van sociale bijdragen vrijgestelde bedrag van een reeks geschenken die de werkgever in bepaalde omstandigheden kan aanbieden, is officieel opgetrokken.

Het koninklijk besluit dat tot doel heeft de vrijgestelde bedragen te verhogen van de geschenken die de werkgever aan zijn werknemers kan geven ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, een eervolle onderscheiding, pensionering of een huwelijk, is onlangs gepubliceerd.

De nieuwe bedragen zijn in werking getreden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Geschenken en geschenkcheques

De geschenken in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques worden onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwd en zijn dan ook volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing (zie ons artikel van 17 november 2017).

De voorwaarden zijn de volgende:

  • de geschenken worden toegekend ter gelegenheid van bepaalde feesten;
  • het jaarbedrag ervan is niet hoger dan 35 EUR per werknemer, verhoogd met 35 EUR per kind ten laste. Dit bedrag werd op 40 EUR gebracht (dus 40 EUR per werknemer + 40 EUR per kind ten laste).

Huwelijkspremie of premie bij wettelijke samenwoning

Een huwelijkspremie of premie bij wettelijke samenwoning kan worden toegekend in de vorm van geschenken, bonnen of eenvoudigweg in geld (zie ons artikel van 29 mei 2017).

Een dergelijke premie is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing voor zover ze een bepaald bedrag niet overschrijdt. Dit bedrag werd van 200 EUR op 245 EUR gebracht.

Pensioenpremie

De geschenken in geld of in de vorm van geschenkcheques die aan de werknemer worden gegeven ter gelegenheid van zijn pensionering,  mogen een bepaald bedrag per dienstjaar niet overschrijden, met een minimum en een maximum.

De nieuwe bedragen zijn als volgt:

  • het bedrag per dienstjaar werd van 35 EUR op 40 EUR gebracht;
  • het minimumbedrag werd van 105 EUR op 120 EUR gebracht;
  • het maximumbedrag werd van 875 EUR op 1000 EUR gebracht.

Eervolle onderscheiding

Onder eervolle onderscheiding verstaat men een officiële of burgerlijke onderscheiding toegekend buiten de onderneming, zoals een ereteken of ridderorde, een decoratie, laureaat van de arbeid enz. De erkenning van een werknemer n.a.v. het bereiken van een zeker aantal jaren anciënniteit in de onderneming, wordt hier dus niet bedoeld.

De geschenken in geld of in de vorm van geschenkcheques die aan de werknemer worden gegeven bij  toekenning van een eervolle onderscheiding mogen een bepaald bedrag per werknemer en per jaar niet overschrijden.

Dit bedrag werd van 105 EUR op 120 EUR gebracht.

Vakbondspremie

Wegens hun aansluiting bij een vakorganisatie genieten werknemers in bepaalde sectoren jaarlijks een sociaal voordeel, “vakbondspremie” genaamd.

Deze “vakbondspremie” is tot een bepaald bedrag vrijgesteld. Dit bedrag werd van 135 EUR op 145 EUR gebracht.

Samenvattende tabel

Gelegenheid

Oude vrijgesteld bedrag (RSZ)

Maximumbedrag 01/01/2017

Kerstmis/Nieuwjaar/Sinterklaas

Max. 35 EUR + 35 EUR per kind ten laste
(per jaar per werknemer)

Max. 40 EUR + 40 EUR per kind ten laste
(per jaar per werknemer)

Onderscheiding

105 EUR per jaar en per werknemer

120 EUR per jaar en per werknemer

Pensionering
(vervroegd pensioen)

35 EUR per dienstjaar, min. 105 EUR en max. 875 EUR

40 EUR per dienstjaar, min. 120 EUR
en max. 1000 EUR

Huwelijk of wettelijke samenwoning

200 EUR

245 EUR

Vakbondspremie

135 EUR

145 EUR

En op fiscaal vlak?

Aan de minister van Financiën werd gevraagd het nodige te doen voor de fiscale harmonisering.

We volgen dit dossier van dichtbij op. We nodigen u uit onze website regelmatig te raadplegen of u in te schrijven op onze newsletter (u wordt dan automatisch op de hoogte gebracht).

Bronnen: Koninklijk besluit van 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19, § 2, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 6 juli 2018; Ministerieel besluit van 25 juni 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 6 juli 2018.