Verhoging van de fiscale vrijgestelde bedragen voor geschenken aan werknemers

Van 
92667

Het fiscale vrijgestelde bedrag van een reeks geschenken die de werkgever in bepaalde omstandigheden kan aanbieden, is officieel opgetrokken.

De fiscale circulaire die tot doel heeft de vrijgestelde bedragen te verhogen van de geschenken die de werkgever aan zijn werknemers kan geven ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, een eervolle onderscheiding, pensionering of een huwelijk, is onlangs gepubliceerd.

De nieuwe bedragen zijn in werking getreden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

Geschenken en geschenkcheques

De geschenken in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques worden onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwd en zijn dan ook volledig vrijgesteld (zie ons artikel van 4 december 2018).

De voorwaarden zijn de volgende:

  • de geschenken worden toegekend ter gelegenheid van bepaalde feesten;
  • het jaarbedrag ervan is niet hoger dan 35 EUR per werknemer, verhoogd met 35 EUR per kind ten laste. Dit bedrag werd op 40 EUR gebracht (dus 40 EUR per werknemer + 40 EUR per kind ten laste).

Huwelijkspremie of premie bij wettelijke samenwoning

Een huwelijkspremie of premie bij wettelijke samenwoning kan worden toegekend in de vorm van geschenken, bonnen of eenvoudigweg in geld (zie ons artikel van 29 mei 2017).

Een dergelijke premie is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing voor zover ze een bepaald bedrag niet overschrijdt. Dit bedrag werd van 200 EUR op 245 EUR gebracht.

Pensioenpremie

De geschenken in geld of in de vorm van geschenkcheques die aan de werknemer worden gegeven ter gelegenheid van zijn pensionering,  mogen een bepaald bedrag per dienstjaar niet overschrijden, met een minimum.

De nieuwe bedragen zijn als volgt:

  • het bedrag per dienstjaar werd van 35 EUR op 40 EUR gebracht;
  • het minimumbedrag werd van 105 EUR op 120 EUR gebracht.

Eervolle onderscheiding

Onder eervolle onderscheiding verstaat men een officiële of burgerlijke onderscheiding toegekend buiten de onderneming, zoals een ereteken of ridderorde, een decoratie, laureaat van de arbeid enz. De erkenning van een werknemer n.a.v. het bereiken van een zeker aantal jaren anciënniteit in de onderneming, wordt hier dus niet bedoeld.

De geschenken in geld of in de vorm van geschenkcheques die aan de werknemer worden gegeven bij  toekenning van een eervolle onderscheiding mogen een bepaald bedrag per werknemer en per jaar niet overschrijden.

Dit bedrag werd van 105 EUR op 120 EUR gebracht.

Bron: Circulaire 2018/C/125 over geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons, 5 december 2018.