Vergroening van bedrijfswagens: de wet werd gepubliceerd

article image Van 

De wet van de minister van Financiën voor een groenere mobiliteit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Er wordt dus een nieuwe stap gezet in de wijziging van het sociaal en fiscaal statuut van bedrijfswagens en de stimulering van de plaatsing van laadpalen.

Wat groenere bedrijfswagens betreft heeft onze huidige regering de volgende doelstelling: tegen 2026 moeten alle nieuwe bedrijfswagens koolstofneutraal zijn. Aangezien begin dit jaar slechts 2,3% van het Belgische bedrijfswagenpark elektrisch was, moest een zeer sterke stimulans worden gevonden om deze wagens aantrekkelijker te maken.

De regering zet dan ook in op drie pijlers:

 • enkel volledige fiscale aftrekbaarheid voor elektrische bedrijfswagens;
 • fiscale stimulansen voor de installatie van laadpalen;
 • vereenvoudiging van het mobiliteitsbudget (zie ons artikel ter zake). 

Het streefjaar is 2026. Het is bijgevolg belangrijk dat werkgevers, leasingmaatschappijen en  werknemers zich tijdig op deze omslag kunnen voorbereiden en weloverwogen beslissingen kunnen nemen  inzake aankoop en investering.

1. Fiscale aftrekbaarheid

1.1. Huidige toestand

Het tarief werd vastgesteld volgens de volgende formule: 120 % – (0,5 % × coëfficiënt × aantal gram CO2 per kilometer).

De coëfficiënt is gelijk aan:

 • 1: voertuigen met enkel een dieselmotor
 • 0,95: andere voertuigen (benzine, elektrische, hybride, lpg, biobrandstof of andere)
 • 0,90: aardgasmotor (CNG) en een vermogen van < 12 fiscale PK

Het resultaat van de formule is niettemin beperkt tot:

 • een minimum van 50 %;
 • een maximum van 100 %;
 • 40% voor wagens met een CO2-uitstoot gelijk of groter dan 200 g/km of indien geen gegevens met betrekking tot de CO2-uitstootgehaltes beschikbaar zijn.

Volledig elektrische bedrijfswagens zijn 100% aftrekbaar.

1.2. Toekomstige toestand

De datum waarop de wagen wordt aangeschaft (aankoop, leasing of huur) is bepalend.

1.2.1. Benzine- en dieselwagens (verbrandingsmotor)

A. Wagens aangeschaft vóór 1 juli 2023

De huidige fiscale aftrekregeling  blijft van toepassing (zie punt 1.1.).

B. Wagens aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 (overgangsregeling)

De minimale aftrek (50% - 40%) wordt vanaf 2025 afgeschaft en de maximumgrens van 100% wordt geleidelijk afgeschaft.

Jaar

Maximale aftrekbaarheid

2025

75%

2026

50%

2027

25%

Vanaf 2028

0

Voor voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet gekend is wordt de aftrekbaarheid bijgevolg afgeschaft vanaf 2025.

C. Wagens aangeschaft vanaf 1 januari 2026

Er is geen fiscale aftrekbaarheid meer.

Belangrijke opmerking: het zal niet verboden zijn om benzine- of dieselwagens ter beschikking te stellen. Elke werkgever zal zijn werknemers nog altijd een wagen met verbrandingsmotor kunnen aanbieden, maar er zal geen fiscaal aftrekbaarheid meer zijn voor de werkgever.

1.2.2. Volledig elektrische wagens

Wagens die geen CO2 uitstoten blijven 100% aftrekbaar tot 2026.

De fiscale aftrek wordt daarna geleidelijk verminderd.

Aanschafjaar

Tarief van de aftrekbaarheid

Tot 2026

100%

2027

95%

2028

90%

2029

82,5%

2030

75%

Vanaf 2031

67,5%

1.2.3. Hybridewagens

Voor hybride bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 januari 2023 wordt de fiscale aftrekbaarheid van    benzine- of dieselkosten vanaf die datum beperkt tot 50%. Op die manier worden gebruikers aangemoedigd om elektrisch te rijden met een hybridewagen.

De kosten voor elektrisch opladen blijven 100% aftrekbaar.

Opmerking: dit geldt voor alle plug-in hybrides, zelfs voor zogenaamde valse hybrides (hybridewagens met een lage batterijcapaciteit of een te hoge CO2-uitstoot).

Deze maatregel eindigt op 1 januari 2026, datum waarop de fiscale aftrekbaarheid wordt afgeschaft zoals voor benzine- en dieselwagens.

1.2.4. Rechtspersonenbelasting

Bovenstaande bepalingen gelden voor de vennootschapsbelasting en de personenbelasting. Er wordt ook voorzien in een nieuw fiscaal stelsel  in de rechtspersonenbelasting (bv: vzw).

Er wordt een bijkomende belasting ingevoerd. Ze bedraagt 25%.

Ze is verschuldigd op de kosten van vanaf 1 januari 2026 aangekochte, geleasede of gehuurde bedrijfswagens MET CO2-uitstoot.

Ze is verschuldigd op het niet-aftrekbaar gedeelte van vanaf 1 januari 2027 aangekochte, geleasede of gehuurde bedrijfswagens ZONDER CO2-uitstoot:

 • aanschafjaar 2027: 5% ;
 • aanschafjaar 2028: 10% ;
 • aanschafjaar 2029: 17,5% ;
 • aanschafjaar 2030: 25% ;
 • aanschafjaar 2031 en volgende: 32,5%.

Voor deze nieuwe belasting is er dus geen overgangsperiode: dus vanaf 2026 voor wagens met uitstoot en vanaf 2027 voor wagens zonder uitstoot.

2. Laadpalen

Het promoten van elektrische wagens moet gepaard gaan met het promoten van de installatie van laadpalen.

2.1. Voor particulieren

Wie als particulier tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kiest voor de aankoop en plaatsing van een laadstation thuis, kan rekenen op een belastingvermindering op de investering.

Om het proces te versnellen, wordt de vermindering stelselmatig afgebouwd in de tijd.

Investeringsdatum

Belastingvermindering

Tussen 1 september 2021 en 31 december 2022

45%

2023

30%

Tussen 1 januari 2024 en 31 augustus 2024

15%

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpunt en per belastingplichtige.

Voorwaarden: het laadstation moet intelligent zijn (namelijk de laadtijd en het laadvermogen kunnen sturen) en mag enkel gebruikmaken van groene stroom.

2.2. Voor ondernemingen

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek vaste toegankelijk laadstation kunnen ook rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Ook hier wordt de kostenaftrek geleidelijk afgebouwd om de versnelling van het aantal laadstations spoedig in te zetten.

Investeringsdatum

Kostenaftrek

Tussen 1 september 2021 en 31 december 2022

200%

Tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024

150%

Deze laadinfrastructuur moet vrij toegankelijk zijn voor derden (ten minste gedurende de gangbare openingstijden dan wel sluitingstijden van de onderneming).

3. Voordeel van alle aard voor de werknemer

Voor de werknemer wordt de berekening van het voordeel van alle aard (op basis van de cataloguswaarde, de CO2-uitstoot en de leeftijd van het voertuig) niet gewijzigd. Voor hem verandert er momenteel dus niets.

De wet voorziet ook in een informatieplicht voor de werkgever ten opzichte van de FOD Financiën wanneer een bedrijfswagen met privégebruik ter beschikking wordt gesteld.

Er moeten bepaalde gegevens worden overgemaakt die nodig zijn om de impact van het voordeel van alle aard op de fiscale aftrekbaarheid, de brandstofaccijnzen en de btw te kunnen vaststellen.

Een koninklijk besluit moet de bijzonderheden van deze informatie (inhoud, procedure en termijn) nader bepalen. Het zou met terugwerkende kracht in werking kunnen treden op 1 januari 2021!

5. En op sociaal vlak?

De vergroening van bedrijfswagens zal ook via de sociale as plaatsvinden en meer bepaald op het niveau van de solidariteitsbijdrage verschuldigd door de werkgever.

Voor wagens die vanaf 1 juli 2023 worden aangeschaft (= gekocht, geleased of gehuurd), wordt de solidariteitsbijdrage verhoogd door het resultaat van de formule met een bepaalde factor te vermenigvuldigen.

Termijn

Vermenigvuldigingsfactor

Vanaf 1 juli 2023

x 2,25

Vanaf 1 januari 2025

x 2,75

Vanaf 1 januari 2026

x 4

Vanaf 1 januari 2027

x 5,50

Bovendien wordt de minimumbijdrage eveneens geleidelijk verhoogd voor wagens die vanaf 1 juli 2023 worden aangeschaft.

Jaar

Niet-geïndexeerd bedrag

Tot 2024

20,83 euro

2025

23,41 euro

2026

25,99 euro

2027

28,57 euro

Vanaf 2028

31,15 euro

6. Belangrijke data in één oogopslag

De aangekondigde wijzigingen zijn ingrijpend en zullen zich over meerdere jaren uitstrekken.

Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de belangrijke data in chronologische volgorde.

Datum

Wijziging

01/09/2021

Begin van de fiscale stimulans voor investeringen met betrekking tot de installatie van laadpalen

01/01/2023

 

Hybridewagens aangeschaft vanaf deze datum: aftrekbaarheid van 50% (tot 31/12/2025)

01/07/2023

Wagens met verbrandingsmotor die vanaf deze datum worden aangeschaft: vallen onder de overgangsfase voor fiscale aftrekbaarheid (die in 2025 ingaat)

1e verhoging van de solidariteitsbijdrage voor wagens die vanaf deze datum worden aangeschaft

Elektrische wagens aangeschaft vanaf deze datum: de verhoging van het minimumbedrag van de CO2-bijdrage (solidariteitsbijdrage) in 2025 wordt van toepassing

01/01/2025

1e verhoging van de CO2-bijdrage (solidariteitsbijdrage) voor elektrische wagens die vanaf 01/07/2023 worden aangeschaft

1e vermindering van de maximale aftrek voor de wagens met verbrandingsmotor die tussen 01/07/2023 en 31/12/2025 worden aangeschaft

01/01/2026

Geen fiscale aftrekbaarheid meer voor wagens met verbrandingsmotor die vanaf deze datum worden aangeschaft

Einde van de fiscale aftrekbaarheid voor hybridewagens

Rechtspersonenbelasting: belasting van 25% op de kosten van wagens met CO2-uitstoot

01/01/2027

1e vermindering van het aftrekpercentage voor elektrische wagens

Rechtspersonenbelasting: belasting van 25% op het niet-aftrekbaar gedeelte van bedrijfswagens zonder CO2-uitstoot

Bron: Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, BS 3 december 2021.