Uw werknemer neemt deel aan de nationale staking van 13 februari: heeft hij recht op loon?

article image Van 
93271

Op 13 februari zal er een nationale actiedag plaatsvinden in gemeenschappelijk vakbondsfront. Ook bij het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, MIVB en TEC) zal gestaakt worden. Aangezien deze acties als stakingsdag moeten beschouwd worden, zullen uw deelnemende werknemers gerechtvaardigd afwezig zijn zonder recht op loon. Werknemers die het werk niet (tijdig) kunnen bereiken wegens de staking bij het openbaar vervoer zullen in principe geen recht hebben op gewaarborgd loon aangezien het een aangekondigde staking betreft en het dus niet gaat om een onvoorziene gebeurtenis die zich voordoet op de weg naar het werk.

Met deze nationale staking wensen de vakbonden hun ongenoegen te uiten over de voorziene maximale loonmarge van 0,8 % voor de komende twee jaar. De onderhandelingen over een nieuw Interprofessioneel Akkoord voor de periode 2019-2020 liggen momenteel stil. Concreet staat de actiedag in het teken van volgende thema’s: verhoging van de minimumlonen en sociale uitkeringen, herziening van de eindeloopbaanregelingen, verbetering van de combinatiemogelijkheden van werk en privé én van de mogelijkheden voor woon-werkverkeer.

Werknemers die deelnemen aan de nationale actiedag

Wanneer werknemers deelnemen aan de nationale actiedag, voeren zij hun arbeidsovereenkomst niet uit en bent u ook geen loon verschuldigd voor die dag. Deelnemende werknemers zullen wel een vergoeding van de vakbond ontvangen wanneer zij aangesloten zijn bij de vakbond en hun vakbond deze staking erkend heeft.

Niet-gesyndiceerde werknemers die deelnemen aan de geplande acties zullen geen loon en geen stakingsvergoeding krijgen. Zij zijn daarentegen wel rechtmatig afwezig indien zij u voorafgaandelijk van hun deelname op de hoogte brengen. Het is eveneens mogelijk om in te stemmen met de opname van een vakantiedag of een dag inhaalrust.

Werknemers die niet deelnemen aan de nationale actiedag

De werknemers die niet aan de nationale actiedag deelnemen en die normaal die dag komen werken, moeten het normale loon voor die dag krijgen.

Werkwillige werknemers die niet kunnen werken omwille van de staking, hebben die dag geen recht op gewaarborgd loon. U moet hen wel, in de mate van het mogelijke, andere taken laten uitvoeren. Indien dit onmogelijk is, wordt de arbeidsovereenkomst van de werknemer geschorst voor de uren die hij niet kan werken en moet u geen loon betalen. Hetzelfde geldt voor werknemers die hun werk niet kunnen uitvoeren omwille van een staking in een andere onderneming.

Werkwillige werknemers kunnen tijdelijk werkloosheidsuitkeringen van de RVA bekomen voor zover het Beheerscomité van de RVA daartoe goedkeuring verleent. Het Beheerscomité houdt in het bijzonder rekening met het feit of de betrokken werknemers deel uitmaken van de arbeidseenheid waarin de stakers zich bevinden en of zij geen belang hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers.

Werknemers die het werk niet (tijdig) kunnen bereiken omwille van de staking bij het openbaar vervoer

In principe heeft een werknemer die niet op het werk geraakt of er te laat aankomt, recht op zijn normaal loon als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • op het ogenblik dat hij zich naar zijn werk begeeft, moet hij arbeidsgeschikt zijn;
  • hij begeeft zich normaal naar zijn werk;
  • de oorzaak van het te laat komen of van de afwezigheid doet zich voor op de weg naar het werk;
  • de oorzaak van de vertraging of van de afwezigheid is onafhankelijk van zijn wil.

Een staking van het openbaar vervoer die vooraf in de pers werd aangekondigd, wat hier het geval is, kan niet worden gelijkgesteld met een niet te voorziene gebeurtenis voor de werknemer die zich naar het werk begeeft. Daar de oorzaak van de vertraging of van de afwezigheid op voorhand bekend is, wordt de derde voorwaarde dus niet vervuld. Bijgevolg zal u in principe geen gewaarborgd loon verschuldigd zijn.

De werknemer die aanspraak wil maken op gewaarborgd loon zal moeten aantonen dat hij alle redelijke inspanningen heeft geleverd om de werkplaats te bereiken maar dat hij ondanks die inspanningen deze toch niet tijdig heeft kunnen bereiken.

Werknemers die dus op voorhand weten dat zij problemen zullen ondervinden om hun werkplaats te bereiken, dienen op voorhand de nodige maatregelen te nemen (bvb. met de wagen komen of carpoolen met een collega). Werknemers die geen andere oplossing vinden of zich liever niet verplaatsen, kunnen een dag vrijaf vragen. Ook occasioneel telewerk behoort tot de mogelijkheden mits goedkeuring van de werkgever.