Uitkeringen ingeval van tijdskrediet met motief vanaf 2023: strengere voorwaarden !

Van 

De reglementering rond tijdskrediet voorziet enerzijds de voorwaarden om tijdskrediet te kunnen opnemen en anderzijds de voorwaarden om uitkeringen van de RVA te ontvangen tijdens het opnemen van dat tijdskrediet. De voorwaarden om uitkeringen te ontvangen tijdens het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet met motief waaronder zorg kind worden strenger vanaf 1 januari 2023.


De begroting voor 2023-2024 waarover de regering het eens is geraakt voorziet in een besparing op de uitkeringen die de RVA uitbetaalt bij het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet. Wij overlopen hierna met u wat we al weten op basis van de informatie die we kregen van de regering of die we konden lezen in de (vak)pers. Dit alles is dus onder voorbehoud van een bevestiging ervan door wetteksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wij herhalen dat niet de voorwaarden om tijdskrediet te nemen strenger worden in sommige situaties maar wel de voorwaarden om uitkeringen van de RVA te ontvangen wanneer men dat tijdskrediet opneemt. Dit betekent dat in bepaalde gevallen de werknemer wel tijdskrediet zal kunnen opnemen maar geen uitkeringen zal ontvangen tijdens het opnemen van het tijdskrediet. Deze periodes van tijdskrediet zullen ook niet gelijkgesteld worden voor de pensioenrechten.

1. Leeftijd van het kind ingeval van voltijds tijdskrediet met motief zorg kind van 8 naar 5 jaar

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2023 om een voltijds tijdskrediet met motief zorg kind te nemen of dat tijdskrediet te verlengen en om tijdens dat tijdskrediet ook een uitkering van de RVA te ontvangen, mag het kind geen 5 (tot nu toe 8) jaar zijn op het ogenblik van de aanvraag.

Voor aanvragen om een halftijds of een 1/5de tijdskrediet met motief zorg kind blijft de leeftijd behouden op 8 jaar.

2. Periode van alle vormen van tijdskrediet met motief zorg kind van 51 naar 48 maanden

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2023 wordt de periode dat de werknemer tijdskrediet met motief zorg kind mag opnemen en tijdens dewelke hij uitkeringen van de RVA kan ontvangen teruggebracht van 51 naar 48 maanden. Deze inperking geldt voor alle opnamevormen van het tijdskrediet met motief zorg kind  (1/5de, 1/2de of voltijds).

Dit zou ook het geval zijn voor werknemers wiens tijdskrediet met motief zorg kind aangevangen is of aangevraagd  werd voor 1 januari 2023 en indien zij op 1 januari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet met motief zorg kind hebben opgenomen. Zij zouden dan wel hun tijdskrediet kunnen inkorten met het aantal maanden waarvoor zij geen recht op uitkeringen hebben. De werkgever mag dit niet weigeren. De werknemers die reeds in een tijdskrediet met motief zorg kind zijn en die op 1 januari 2023 wel al 30 maanden of meer hebben opgenomen, zouden wel nog in totaal tot maximaal 51 maanden tijdskrediet met motief zorg kind met uitkeringen van de RVA kunnen opnemen.

3. Anciënniteitsvoorwaarde voor alle vormen van tijdskrediet met motief zorg kind van 24 naar 36 maanden

De werknemer die tijdskrediet met motief zorg kind wenst op te nemen en tijdens dat tijdskrediet uitkeringen van de RVA wenst te ontvangen, moet aantonen dat hij gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de aanvraag in dienst was van de werkgever. Deze voorwaarde geldt niet voor werknemers die dergelijk tijdskrediet opnemen nadat zij hun recht op ouderschapsverlof hebben uitgeput voor al hun rechthebbende kinderen. Dit tijdskrediet moet dan wel onmiddellijk volgen op het ouderschapsverlof.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2023 wordt de voorwaarde van 24 maanden dienst opgetrokken naar 36 maanden als de werknemer tijdens het opnemen van het tijdskrediet met motief zorg kind ook uitkeringen van de RVA wenst te ontvangen. Zoals nu al het geval is, geldt deze voorwaarde niet voor werknemers die dergelijk tijdskrediet opnemen nadat zij hun recht op ouderschapsverlof hebben uitgeput voor al hun rechthebbende kinderen. Dit tijdskrediet moet dan wel onmiddellijk volgen op het ouderschapsverlof.

4. Voltijds en halftijds tijdskrediet met motief én uitkeringen niet meer mogelijk voor deeltijdse werknemers buiten een landingsbaan

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2023 om een voltijds of halftijds tijdskrediet met motief op te nemen zal de werknemer moeten aantonen dat hij gedurende 12 maanden voor de aanvraag voltijds heeft gewerkt als hij tijdens het opnemen van dat tijdskrediet ook een uitkering van de RVA wilt ontvangen. Dit betekent dat deeltijdse werknemers vanaf 1 januari 2023 wel voltijds of halftijds tijdskrediet met motief kunnen opnemen maar geen uitkeringen zullen ontvangen tijdens het opnemen van dat tijdskrediet.

De na te leven tewerkstellingsvoorwaarde bij een landingsbaan blijft evenwel ongewijzigd en heeft bijgevolg geen gevolgen voor deeltijdse werknemers.

5. Geen hogere uitkeringen meer omwille van anciënniteit of leeftijd bij sommige vormen van tijdskrediet en thematisch verlof

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2023 wordt de verhoging van de RVA-uitkering omwille van leeftijd of anciënniteit afgeschaft voor de werknemers die:

  • een voltijds of halftijds tijdskrediet met motief opnemen en minstens 5 jaar dienst hebben bij de werkgever;
  • een deeltijds thematisch verlof opnemen en de leeftijd van 50 jaar bereiken.

Aan de verhoogde uitkeringen bij een landingsbaan wordt niet geraakt.