Uitbreiding toepassingsgebied flexi-jobs

Van 

Vanaf 1 januari 2023 wordt het toepassingsgebied van de flexi-jobs uitgebreid naar de sportsector (PC 223), de exploitatie van bioscoopzalen (SPC 303.03), het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), de gezondheidsinrichtingen en –diensten (PC 330) en de publieke zorgsector.


Dankzij de flexi-jobs kunnen werknemers die al een 4/5de arbeidsovereenkomst hebben, hun activiteit bij een andere werkgever aanvullen terwijl ze genieten van een fiscaal en sociaal voordelig loon.  Dit systeem werd oorspronkelijk voorbehouden voor de horecasector en voor het eerst uitgebreid in 2018. Vanaf 1 januari 2023 wordt het toepassingsgebied van de flexi-jobs verder uitgebreid.

1. Nieuwe betrokken sectoren

Het systeem van flexi-jobs wordt uitgebreid naar werknemers en werkgevers die vallen onder de volgende paritaire comités:

 • het paritair comité voor de sport (PC 223);
 • het paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen (PC 303.03);
 • het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van … tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;
 • het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en –diensten (PC 330) en de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86220, 86230, 86901, 86903, 86905, 86906, 86907, 86909, 87101, 87109, 87203, 87205, 87301, 87302 en 88102 met uitsluiting van zorg functies (= functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen).

2. Flexiloon specifiek voor de zorgsector

Het flexiloon bedraagt in principe minstens € 10,97 per uur (bedrag geldig op 1 december 2022) + 7,67% als flexi-vakantiegeld = € 11,81 per uur

In het kader van de nieuwe uitbreiding van de flexi-jobs, wordt een afwijkend flexiloon voorzien voor de zorgsector: het bedraagt minimaal 11,49 euro per uur.  Dit minimaal bedrag wordt aan het indexcijfer der consumptieprijzen. Een flexi-vakantigeld van 7,67% moet ook worden toegevoegd.

Aangepast aan de indexevolutie, bedraagt  vanaf 1 januari 2023 dit minimumbedrag van het flexi-uurloon voor de zorgsector 14,29 EUR en het flexi-vakantiegeld 1,10 EUR per uur (totaal dus 15,39 EUR).

Meer specifiek omvat de zorgsector het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330), alsook de openbare instellingen of diensten binnen de publieke gezondheidszorg met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302. 

3. Verder: een overzicht van het flexi-jobsysteem in zijn geheel

3.1.  Toepassingsgebied

Werknemers en werkgevers die vallen onder de volgende paritaire comités:

 • Paritair comité voor de handel in voedingswaren (PC 119);
 • Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
 • Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
 • Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01);
 • Paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302);
 • Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
 • Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312);
 • Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314);
 • Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, beperkt tot de kleine (banket)bakkerijen (PSC 118.03 -RSZkengetal 058);
 • Paritair comité voor de sport (PC 223);
 • Paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen (PC 303.03);
 • Paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van … tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers. M.a.w. flexi-jobs zijn enkel mogelijk voor ondersteunende functies;
 • Paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en –diensten (PC 330) en de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302 met uitsluiting van zorg functies (= functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen).
 • Paritair Comité voor de uitzendarbeid (PC 322), als de gebruiker onder één van de hierboven opgesomde paritaire comités ressorteert.

3.2. Voorwaarden

Voorwaarden te vervullen in kwartaal T-3 of T-2:

 • Hoofdvoorwaarde T-3: tijdens het derde kwartaal dat het kwartaal van tewerkstelling met een flexi-job arbeidsovereenkomst voorafgaat (“T-3”), moet de werknemer bij een of meer andere werkgevers tewerkgesteld geweest zijn naar rato van minstens 4/5 (80%) van een voltijdse betrekking in de betrokken sector.
 • Alternatieve voorwaarde gepensioneerd in T-2 of 65 jaar oud in T:
  • De tewerkstellingsvoorwaarde in "T-3" moet niet vervuld zijn als de werknemer een wettelijk pensioen geniet tijdens het tweede kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal waarin hij in het kader van een flexi-job tewerkgesteld is ("T-2");
  • N.B.: Indien de betrokken werknemer 65 jaar oud is in T zal de voorwaarde in T-2 niet gecontroleerd worden door de RSZ !

Voorwaarden te vervullen in kwartaal T:

Tijdens het kwartaal van tewerkstelling met een flexi-jobarbeidsovereenkomst (“T”) moet de werknemer verschillende voorwaarden vervullen:

 • bij dezelfde werkgever geen flexi-jobarbeidsovereenkomst cumuleren met een andere arbeidsovereenkomst van minstens 4/5 (80%) van een voltijdse tewerkstelling;
 • de flexi-job niet uitoefenen tijdens een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding of ontslagvergoeding ten laste van de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent;
 • de flexi-job niet uitoefenen tijdens een opzeggingsperiode bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent
 • de werknemer  is niet tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst bij de gebruiker aan wie hij door een uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld om een flexi-job uit te oefenen.

3.3. Overeenkomsten:

 • Kaderovereenkomst
 • Flexi-jobarbeidsovereenkomst

Voor toegang tot onze modellen klikt u op de volgende link: Arbeidscontracten en bijkomende documenten | Group S

3.4. Dimona:

 • Ten laatste op het ogenblik van indiensttreding.
 • Een DIMONA per kwartaal of per periode (die nooit een kwartaal overschrijdt) als de flexi-job wordt uitgeoefend in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.
 • Een DIMONA per dag met begin- en einduur als de flexi-job wordt uitgeoefend in het kader van een mondelinge arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.

3.5. Verplichte registratie van de prestaties:

 • Ofwel via een gecertificeerde geregistreerde kassa met aanwezigheidsregistratiesysteem.
 • Ofwel via een alternatief systeembeheer van de dagelijkse prestatie – onderdeel van de DIMONA applicatie RSZ (via online applicatie RSZ).
 • Ofwel via een dagelijkse Dimona-aangifte met begin- en einduur van de prestaties.
 • Ofwel via een prikklok.

3.6. Flexiloon :

 • 10,97 EUR per uur (01/12/2022) + 7,67 % flexivakantiegeld = 11,81 EUR per uur 

  • Geen normale RSZ-bijdragen
  • Bijzondere bijdrage van 25%
  • niet belastbaar

Uitzondering: PC 330 en openbare instellingen of diensten van de publieke gezondheidszorg met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302 :

 • 14,29 EUR per uur (01/01/2023)) + 7,67% als flexi-vakantiegeld = 15,39 EUR per uur.

  • geen gewone sociale bijdragen 
  • bijzondere werkgeversbijdrage van 25%
  • niet-belastbaar

 

Bronnen:
-programmawet van 26 december 2022, B.S., 30 december 2022; Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken van 16 november 2015, BS, 30 november 2015
-wet van 16 oktober 2023 over diverse bepalingen inzake sociale zaken , BS 31 oktober 2023.