Toegelaten arbeid voor gepensioneerden: uitvoering van het regeerakkoord

Van 
70428

De maatregelen die in het regeerakoord zijn voorzien betreffende de toegelaten arbeid voor gepensioneerden werden in een koninklijk besluit geconcretiseerd. Ze treden in werking op 1 januari 2015.

1. Onbeperkte cumulatie

In twee situaties is het mogelijk zonder beperking een pensioen te cumuleren met een beroepsactiviteit.

1° Vanaf 65 jaar

De cumulatie is onbeperkt vanaf 65 jaar en dit vanaf 1 januari van het jaar waarin de gepensioneerde deze leeftijd bereikt. Geen enkele loopbaanvoorwaarde is vereist en de leeftijdsvoorwaarde dient niet te worden vervuld op het ogenblik van oppensioenstelling.

Bijvoorbeeld, iemand die op 64 jaar op pensioen gaat, kan vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 jaar wordt, bijkomende inkomsten hebben op een onbeperkte wijze.

Opmerking: de gepensioneerde van 65 jaar van wie de echtgenoot een gezinspensioen geniet (75%) valt niet onder deze onbeperkte cumulatie en moet dus de grensbedragen (zie hierna) in acht nemen.

2° Loopbaan 45 jaar

De titularis van een rustpensioen kan namelijk onbeperkt beroepsinkomsten ontvangen als hij een loopbaan van ten minste 45 jaar bewijst. Deze loopbaanvoorwaarde dient te worden vervuld op de ingangsdatum van het eerste Belgische rustpensioen van de pensioengerechtigde. Bij gebreke daaraan, zal hij slechts op onbeperkte wijze kunnen cumuleren vanaf 1 januari van het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.

2. Beperkte cumulatie: inachtneming van grensbedragen

Voor de gepensioneerden die de voorwaarden onder 1 niet vervullen, zijn er grensbedragen van kracht die jaarlijks worden geïndexeerd.

Grensbedragen in 2015 vóór de leeftijd van 65 jaar :

Bedrag per activiteitssoort in euro
Voorwaarden Kinderlast Werknemer, ambt of mandaat Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige)
Vóór de normale pensioenleeftijd Neen 7.793,00 EUR 6.234,00 EUR
Ja 11.689,00 EUR 9.351,00 EUR
Vóór 65 jaar met alleen een overlevingspensioen Neen 18.144,00 EUR 14.515,00 EUR
Ja 22.680,00 EUR 18.144,00 EUR

Grensbedragen in 2015 vanaf de leeftijd van 65 jaar (gepensioneerde van wie de echtgenoot een gezinspensioen geniet) :

Bedrag per soort activiteit in euro
Voorwaarden Kinderlast Werknemer, ambt of mandaat Zelfstandige (of mix werknemer –zelfstandige)
Vanaf de leeftijd van 65 jaar Neen 22.509,00 EUR 18.007,00 EUR
Ja 27.379,00 EUR 21.903,00 EUR

Zowel voor een activiteit als loontrekkende dan wel in geval van een ambt of een mandaat moet men steeds de bruto-inkomsten in rekening nemen. Voor een activiteit als zelfstandige moeten daarentegen de netto-inkomsten in rekening worden genomen. Als de belanghebbende een loontrekkende activiteit combineert met een activiteit als zelfstandige, dan wordt er rekening gehouden met 80 % van de bruto-inkomsten als werknemer en  + 100 % van de netto-inkomsten van zelfstandigen.

Pas op ! Vanaf 1 januari 2015 zal de RVP rekening houden met opzeggingsvergoedingen, verbrekings­vergoedingen en afdankingsvergoedingen of met elk ander voordeel dat als dusdanig geldt. Deze vergoedingen zullen gespreid worden over de periode die ze dekken. Vandaag zijn deze vergoe­dingen niet opgenomen in de inkomsten die in aanmerking worden genomen door de RVP.

Sancties

Als de gepensioneerde voornoemde bedragen overschrijdt wordt vanaf 1 januari 2015 zijn pensioen verminderd met het  percentage van de overschrijding, ongeacht het bedrag ervan.

Er is dus geen volledige schorsing van het pensioen meer wanneer een overschrijding van 25 % of meer wordt vastgesteld.

Deze sanctie heeft betrekking op het volledige kalenderjaar, zelfs al werd de activiteit niet heel het jaar uitgeoefend.

Bron : Koninklijk besluit van 20 januari 2015 tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 23 januari 2015.