Toegelaten arbeid van gepensioneerden (stelsel van loontrekkenden): het Koninklijk Besluit is gepubliceerd !


62436

Het koninklijk besluit van 28 mei 2013 waarvan sprake in ons artikel van 7 juni jl. werd op 20 juni 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wij geven u hierna een overzicht van de voornaamste maatregelen die door dit koninklijk besluit worden genomen en die met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 1 januari 2013.

1. Onbeperkt inkomen toegelaten voor de gepensioneerden vanaf 65 jaar met een beroepsloopbaan van 42 jaar

Het koninklijk besluit voorziet allereerst in de mogelijkheid van een onbeperkte cumul van een pensioen met een professionele activiteit vanaf de leeftijd van 65 jaar, indien de gepensioneerde een beroepsverleden van minstens 42 jaar heeft (als loontrekkende, zelfstandige, ambtenaar) op het ogenblik van zijn oppensioenstelling. Zoals reeds werd voorzien in het verslag aan de Koning, moet aan de leeftijdsvoorwaarde niet worden voldaan op het ogenblik van de oppensioenstelling. Wanneer iemand bijvoorbeeld op 64 jaar met pensioen gaat en 42 jaren beroepsloopbaan heeft, kan deze persoon vanaf zijn 65ste onbeperkt bijverdienen.

2. Nieuwe grensbedragen en jaarlijkse indexatie

Voor personen met een minder lange loopbaan blijven de inkomensgrenzen bestaan maar deze grenzen worden wel jaarlijks geïndexeerd. Voor 2013 zijn dit de nieuwe toegelaten inkomensgrenzen:

Grensbedragen in 2013 vóór de leeftijd van 65 jaar :

Bedrag per activiteitssoort in euro

Voorwaarden Kinderlast Werknemer, ambt of mandaat Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige)
Vóór de normale pensioenleeftijd Neen 7.570,00 EUR 6.056,01 EUR
Ja 11.355,02 EUR 9.084,01 EUR
Vóór 65 jaar met alleen een overlevingspensioen Neen 17.625,60 EUR 14.100,48 EUR
Ja 22.032,00 EUR 17.625,60 EUR

Grensbedragen in 2013 vanaf de leeftijd van 65 jaar :

Bedrag per soort activiteit in euro

Voorwaarden Kinderlast Werknemer, ambt of mandaat Zelfstandige (of mix werknemer –zelfstandige)
Vanaf de leeftijd van 65 jaar Neen 21.865,23 EUR 17.492,17 EUR
Ja 26.596,50 EUR 21.277,17 EUR
Vanaf de leeftijd van 65 jaar met alleen een overlevingspensioen Ja of neen Geen begrenzing

Zowel voor een activiteit als loontrekkende dan wel in geval van een ambt of een mandaat moet men steeds de bruto-inkomsten in rekening nemen. Voor een activiteit als zelfstandige moeten daarentegen de netto-inkomsten in rekening worden genomen.

3. Sancties

Het sanctiemechanisme werd eveneens gewijzigd. Wanneer een gepensioneerde tussen de 1 en de 25 % meer bijverdient dan de toegelaten grensbedragen, zal het pensioen worden verminderd met het percentage van de overschrijding. Wanneer de gepensioneerde het grensbedrag met meer dan 25 % overschrijdt, zal zijn pensioen geschorst worden voor het volledige burgerlijk jaar.

4. Geen opbouw van bijkomende pensioenrechten

Het koninklijk besluit bepaalt dat vanaf 1 januari 2013, wie een rustpensioen ontvangt en verder werkt in het kader van een toegelaten activiteit, door verder te werken na de ingangsdatum van dat pensioen geen bijkomende pensioenrechten kan opbouwen in hetzelfde stelsel of in hetzelfde ambt waarvoor reeds pensioen werd toegekend.

5. Vereenvoudiging op het vlak van de aangifteplicht

Het koninklijk besluit vereenvoudigt tevens de verplichtingen inzake de aangifte van de uitoefening van een professionele activiteit indien men gepensioneerd is. Zo zal de aangifteplicht verdwijnen voor gepensioneerden die een activiteit als loontrekkende starten of voortzetten, behalve voor de volgende uitzonderingen :

  • bij de eerste uitbetaling van het pensioen;
  • bij de uitoefening van een politiek of ander mandaat;
  • bij een beroepsactiviteit in het buitenland of genot van socialezekerheidsuitkeringen in het buitenland;
  • bij wetenschappelijke of artistieke activiteiten ;
  • bij een tewerkstelling als ambtenaar. 

6. Inwerkingtreding

Het koninklijk besluit van 28 mei 2013 treedt met retroactieve kracht in werking op 1 januari 2013. Het is voor het eerst van toepassing op de beroepsinkomsten van het jaar 2013, met uitzondering van de opzeggingsvergoeding, afscheidsvergoeding of ontslagvergoeding of elk als zodanig geldend voordeel. Deze uitgesloten vergoedingen moeten pas vanaf 1 januari 2015 in rekening worden genomen.

Bron : KB van 28 mei 2013 tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de cumulatie van een pensioen in de werknemersregeling met beroepsinkomsten of met sociale vergoedingen.