Te koud om te werken


60640

In deze barre wintertijden herhalen wij welke regels u dient in acht te nemen bij het tewerkstellen van uw personeel.

Het Kb van 4 juni 2012 heeft voor een nieuw hoofdstuk II van titel IV in de Codex over het Welzijn op het Werk gezorgd. Het besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen, zoals bedoeld in artikel 2, § 1 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996.

Deze nieuwe voorschriften in het kader van de thermische omgevingsfactoren van klimatologische of technische aard op de arbeidsplaats kunnen in het kort als volgt worden samengevat:

Op basis van een risicoanalyse wordt de werkgever verplicht om passende preventiemaatregelen te nemen op de arbeidsplaats.  Daarbij houdt hij o.a. rekening met de volgende factoren:

  • de luchttemperatuur;
  • de relatieve luchtvochtigheid;
  • de luchtstroomsnelheid;
  • de thermische straling veroorzaakt door de zon of door technologische omstandigheden;
  • de fysieke werkbelasting.

Daarnaast moet de werkgever ook aandacht besteden aan de gebruikte werkmethodes en arbeidsmiddelen, de eigenschappen van de werkkledij en van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierdoor kan de werkgever de blootstelling aan de koude en de daaruit voortvloeiende risico’s voorkomen of tot een minimum beperken.

In bepaalde situaties van overmatige koude moeten specifieke maatregelen worden opgelegd. Het gaat o.a. over:

  • het voorzien van aangepaste werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • het beperken van de luchtstroomsnelheid op de werkplaats;
  • het kosteloos ter beschikking stellen van warme dranken voor de werknemers.

Tot slot worden bepaalde groepen van werknemers onderworpen aan een specifiek gezondheidstoezicht.

Meer informatie? Neem vlug een kijkje op de website van de FOD WASO.