Te dure energiefactuur: telewerken in een warmer buitenland ?

Van 

Vakanties bedoeld om de harde winter (goedkoper) door te komen zitten opnieuw in de lift, stellen reiskantoren vast. De actuele trend van de energieprijzen zetten veel reizigers er immers toe aan om een verlengd verblijf in het buitenland te overwegen. Ook werknemers willen tijdelijk telewerken in het buitenland waar zij tegen goedkopere energiekosten kunnen werken. Telewerken in het buitenland is wel gebonden aan een aantal arbeidsrechtelijke, sociale en fiscale regels.


Doorgaans verloopt het telewerk vanuit de thuisplek. Een vaste internetverbinding maakt het evengoed mogelijk om vanuit bijvoorbeeld een zuiderse bestemming te werken. Mogen werknemers hieruit concluderen dat ze waar ook ter wereld met hun laptop naar toe mogen trekken? Zo eenvoudig is het niet. Werkgever en werknemer zijn immers gebonden door  spelregels die ze niet uit het oog mogen verliezen.

1. Wat met de arbeidsovereenkomst ?

In de arbeidsovereenkomst maakt de arbeidsplaats één van de meest essentiële arbeidsvoorwaarden uit, samen met onder meer het takenpakket. Werkgever noch werknemer mag de arbeidsplaats   eenzijdig wijzigen. Wenst de werknemer tijdelijk te gaan telewerken in het buitenland, dan moet hij dit melden en voor akkoord voorleggen aan zijn werkgever. Dit akkoord door de werkgever is steeds vereist. Het adres van de andere tijdelijk nieuwe werkplek wordt dan in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst vermeld .

De Belgische arbeidsrechtelijke regels zullen van toepassing blijven tijdens deze tijdelijke tewerkstelling in het buitenland. Toch ook best eens checken of sommige arbeidsrechtelijke regels van toepassing in het telewerkland niet moeten nageleefd worden.

2. Wat met het sociale zekerheidsregime ?

Indien de werknemer tijdelijk gaat telewerken in een land gelegen in de Europees Economische Ruimte (EER), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, dan zal hij naar dat land kunnen gedetacheerd worden en blijft hij onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid. Dit zal ook het geval zijn als België met dat land een bilateraal verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten. In beide gevallen moet u voor het vertrek van de werknemer bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een A1-document of “certificate of coverage” aanvragen.

Indien er geen internationaal akkoord noch bilateraal verdrag bestaat met dat land, kan de werknemer ook onderworpen blijven aan de Belgische sociale zekerheid. Hier moet u bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het vertrek een attest 138-ter aanvragen.

3. Wat met de belastingen ?

De verdragen die België heeft gesloten met de meeste landen om dubbele belasting te vermijden bepalen dat de werknemer zijn belastingen betaalt in het land waar hij werkt. De telewerker betaalt dus belastingen in het land waar hij telewerkt.  Diezelfde belastingverdragen zorgen evenwel ervoor dat als de werknemer niet meer dan 183 dagen in het buitenland verblijft om er te telewerken hij zijn belastingen blijft betalen in België.

4. Andere formaliteiten ?

Check ook of het land van bestemming niet vraagt om ook nog andere formaliteiten te vervullen : toegang tot het grondgebied, lokale meldingsplicht bij aanvang van de tewerkstelling voor een buitenlandse werknemer, aanvraag van een lokale arbeidskaart, enz.

5. Arbeidsongeschikt in het buitenland

Ook tijdens het telewerken in het buitenland kan de werknemer een  arbeidsongeval hebben. Best eens checken met uw arbeidsongevallenverzekeraar welke stappen u moet ondernemen opdat u in orde bent ingeval van een arbeidsongeval van uw werknemer.

De werknemer kan op de tijdelijke werkplek in het buitenland ook ziek worden. Hij moet in dat geval ook een attest kunnen voorleggen. Als werkgever behoudt u uw controlerecht.

Hij kan zelfs ook gehospitaliseerd worden. Ingeval van hospitalisatie checkt u ook best eens met de verzekeringsmaatschappij naar wat precies in de polis is voorzien. Dekt de hospitalisatieverzekering ook een opname in het ziekenhuis wanneer de werknemer het land uit is? Welke medicijnen zijn eventueel terugbetaald en is repatriëring bij een zwaar voorval een mogelijkheid?