Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): toegangsvoorwaarden voor de periode 2021-2023

Van 

Zoals overeengekomen in het interprofessioneel akkoord hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de verschillende cao's inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag afgesloten.


Op 15 juli 2021 hebben de sociale partners de collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten om de verschillende mogelijkheden van SWT tijdens de volgende jaren te regelen.

Hierna moet nog worden gewacht op het sluiten van sectorovereenkomsten die van essentieel belang zijn om het recht op sommige van deze stelsels te activeren.

Het volgende artikel geeft de stand van zaken inzake de mogelijkheden op het gebied van SWT voor de komende jaren.

1. Algemeen stelsel

De normale toegangsleeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag blijft 62 jaar. Voor de volgende jaren blijven de loopbaanvoorwaarden voor dit stelsel als volgt vastgelegd:

 

Mannen

Vrouwen

2021

40 jaar

37 jaar

2022

38 jaar

2023

39 jaar

2024

40 jaar

2. Afwijkende stelsels

2.1. Nachtarbeid, bouwsector en zware beroepen (33 loopbaanjaren)

Dit stelsel wordt geregeld door de cao nr. 151.

Hier worden bedoeld:

  • werknemers die minstens 20 jaar in een regeling met nachtarbeid hebben gewerkt;
  • werknemers die bij een werkgever van de bouwsector hebben gewerkt en in het bezit zijn van een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid opgesteld door een arbeidsgeneesheer;
  • werknemers die minstens 5 jaar in een zwaar beroep hebben gewerkt tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar.  Met zwaar beroep bedoelt men werk in wisselende ploegen,  werk in onderbroken diensten en nachtarbeid.

Tijdschema

 

Leeftijd

Loopbaan

2018 – 30/06/2021

59 jaar

33 jaar

01/07/2021 – 30/06/2023

60 jaar

De overgang naar 60 jaar vindt dus plaats op 1 juli 2021.

Dit type SWT moet worden voorzien  in een sectorale arbeidsovereenkomst die uitdrukkelijk vermeldt dat ze werd afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 151.

Als uw sector een dergelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, kunt u ze terugvinden in hoofdstuk  2103 ("SWT 60 jaar – 33 jaar + nachtarbeid of zwaar beroep") van de sectorale documentatie.

2.2. Zware beroepen (35 loopbaanjaren)

Dit stelsel wordt geregeld door het Koninklijke besluit van 2007 inzake SWT-stelsels en door de cao nr. 143 (die de leeftijd op 60 jaar vastlegt) sinds 1 juli 2021.

Dit SWT-stelsel moet bij sectorale collectieve arbeidsovereenkomst of bedrijfs-cao voorzien zijn.

Bovendien moet de werknemer minstens 5 jaar in een zwaar beroep hebben gewerkt tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar. Met zwaar beroep bedoelt men werk in wisselende ploegen,  werk in onderbroken diensten en nachtarbeid.

Tijdschema

 

Leeftijd

Loopbaan

2018 – 30/06/2021

59 jaar

35 jaar

01/07/2021 - …

60 jaar

Dit type SWT moet worden voorzien  in een sector- of ondernemings-cao. Daarenboven is vereist dat de sector- of ondernemings-cao een leeftijdsvoorwaarde voorziet die niet lager ligt dan 60 jaar. Bij gebrek hieraan zal geen toegang worden verleend tot dit SWT-stelsel.

Als uw sector een dergelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten (vereist voor de aangepaste beschikbaarheid op de arbeidsmarkt), kunt u ze terugvinden in hoofdstuk  2102 ("SWT 60 jaar – zwaar beroep") van de sectorale documentatie.

2.3. Zeer lange loopbanen

Dit stelsel wordt geregeld door de cao nr. 152.

Tijdschema

 

Leeftijd

Loopbaan

2018 – 30/06/2021

59 jaar

40 jaar

01/07/2021 – 30/06/2023

60 jaar

De overgang naar 60 jaar vindt dus plaats op 1 juli 2021.

Om toegang te hebben tot dit SWT-stelsel is cao nr. 152 voldoende. Er is dus geen enkel initiatief van de sectoren vereist.

Als uw sector toch een dergelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten (vereist voor de aangepaste beschikbaarheid op de arbeidsmarkt), kunt u ze terugvinden in hoofdstuk  2104 ("SWT 60 jaar – 40 loopbaanjaren") van de sectorale documentatie.

2.4. Mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

De cao nr. 150 opent het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers van 58 jaar en ouder met een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar op voorwaarde dat zij:

  • ofwel het statuut van mindervalide werknemers erkend door een bevoegde overheid hebben;
  • ofwel werknemers zijn met ernstige lichamelijke (of gelijkgestelde) problemen die geheel of gedeeltelijk door hun beroepsactiviteit veroorzaakt zijn en de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken.

Deze regeling wordt dus zonder wijziging verlengd (1 januari 2021 – 30 juni 2023).

2.5. Onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

Sinds 31 december 2020, is de toegangsleeftijd tot SWT in de ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering op 60 jaar vastgesteld. Een verlaagde leeftijd voorzien in het collectief akkoord of de ondernemings-cao is niet meer mogelijk.

3. Samenvattende tabel

SWT-type

Leeftijd

Loopbaan

Bron

Algemeen stelsel

62 jaar

60 jaar (kliksysteem)

Man : 40 jaar

Vrouw : 37 jaar (2021), 38 jaar (2022), 39 jaar (2023)

Cao nr. 17 (van toepassing op alle sectoren) 

Mindervalide werknemer – Werknemer met ernstige lichamelijke problemen (01/01/2021 – 30/06/2023)

58 jaar

35 jaar

Cao nr. 150 (van toepassing op alle sectoren) 

Zwaar beroep

60 jaar

35 jaar

Sector- of ondernemings-cao

Zwaar beroep, nachtarbeid, arbeidsongeschiktheid bouw

 

Suppletieve regeling1

60 jaar

33 jaar

Cao nr. 151 EN sector-cao

 

 

 

Cao nr. 151 en :

  • ofwel ondernemings-cao
  • ofwel toetredingsakte
  • ofwel aanpassing van het arbeidsreglement

Zeer lange loopbaan

60 jaar

40 jaar

Cao nr. 152 (van toepassing op alle sectoren) 

Onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

Vanaf 31/12/2020 : 60 jaar

20 jaar of 10 jaar in de sector

Onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

1 Voor de bedrijfstakken waarvoor geen paritair comité bestaat of waarvan het paritair comité niet functioneert.

Bron: Nationale Arbeidsraad.