Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag : herwaardering en indexering op 1 januari 2022

Van 

Bedrijfstoeslagen die door de werkgevers (of door een Sociaal Fonds) worden betaald, moeten aan de evolutie van de conventionele lonen worden aangepast. Bovendien, als gevolg van de overschrijding van de spilindex moeten de verschillende toepasbare bedragen die op het gebied van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) van toepassing zijn op 1 januari 2022 worden geïndexeerd.


1. SWT dat inging vóór 1 januari 2022

1.1. Herwaardering op 1 januari 2022

De maandelijkse bedrijfstoeslag die in januari 2022 worden betaald door de werkgevers (of door een Fonds voor bestaanszekerheid), moeten, dit jaar, aangepast worden aan de evolutie van de conventionele lonen.

De aanpassingen van de aanvullende vergoedingen zullen pro rata temporis gebeuren aan de hand van de volgende formule:

  • 1,0026 wanneer het brugpensioen berekend wordt op basis van de  refertebezoldiging van kracht vóór 1 januari 2021;
  • 1,00195 wanneer het brugpensioen berekend wordt op basis van de refertebezoldiging van de maanden januari, februari of maart 2021;
  • 1,0013 wanneer het brugpensioen berekend wordt op basis van de refertebezoldiging van de maanden april, mei of juni 2021;
  • 1,00065 wanneer het brugpensioen berekend wordt op basis van de refertebezoldiging van de maanden juli, augustus of september 2021;
  • geen aanpassing wanneer het brugpensioen berekend wordt op basis van de refertebezoldiging van de maanden oktober, november of december 2021.

1.2. Indexering op 1 januari 2022

Voor de stelsels die vóór 1 januari 2022 al bestonden, worden de bedrijfstoeslag betaald door de werkgever (of door een sectoraal fonds) en de werkloosheiduitkering met 2% geïndexeerd.

Opgelet: in bepaalde sectoren heeft de indexering op een ander tijdstip plaatsgehad, bijvoorbeeld tegelijk met de lonen (PC 102.07, 126, 128).

2. SWT dat ingaat vanaf 1 januari 2022

Voor de berekening van de bedrijfstoeslagen van de SWT's die ten vroegste op 1 januari 2022 een aanvang nemen, moet men rekening houden met de volgende cijfergegevens.

2.1. Begrenzing van het refertebrutomaandloon

Een nieuwe begrenzing van het brutorefertemaandloon is geldig vanaf 1 januari 2022 : 4.359,59 euro.

2.2. Werkloosheidsuitkering

De maximale werkloosheidsuitkering is gelijk aan 56,11 euro per dag, dus 1.458,86 euro per maand.

2.3. Drempel

Het totale SWT bedrag (d.w.z. patronale vergoeding + werkloosheidsuitkering), na aftrek van de inhouding (6,5%), mag niet kleiner zijn dan een "drempelbedrag".

Dit bedrag wordt:

  • 1.567,20 euro voor werklozen met bedrijfstoeslag zonder gezinslast
  • 1.887,72 euro voor werklozen met bedrijfstoeslag met gezinslast.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17/41 van 7 december 2021, www.cnt-nar.be.