Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: herwaardering in 2020

article image Van 
98359

Bedrijfstoeslagen die door de werkgevers (of door een Sociaal Fonds) worden betaald, moeten aan de evolutie van de conventionele lonen worden aangepast alsook het grensbedrag van het referteloon en de drempel voor de inhoudingen.

Principe

Het bedrag van de bedrijfstoeslag wordt vastgesteld op het ogenblik dat voor de werknemer het recht op deze vergoeding ingaat .

Zodra het is vastgesteld, kan dat bedrag enkel nog worden gewijzigd door een indexering  (aanpassing aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen) en ingevolge de jaarlijkse herziening door de Nationale Arbeidsraad in functie van de evolutie van de conventionele (herwaarderingscoëfficiënt).

Voor werknemers die in de loop van het jaar intreden in het systeem wordt  de aanpassing op grond van  deze loonevolutie uitgevoerd rekening houdend met de maand die in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van het brutomaandloon dat als basis dient voor de berekening van het nettoreferteloon. Elk kwartaal telt mee voor de berekening van de aanpassing. Deze regel heeft tot doel de koopkracht van de werkloze met bedrijfstoeslag te verhogen.

Herwaardering op 1 januari 2020

De maandelijkse bedrijfstoeslag die in januari 2020 worden betaald door de werkgevers (of door een Fonds voor bestaanszekerheid), moeten, dit jaar, aangepast worden aan de evolutie van de conventionele lonen.

De aanpassingen van de aanvullende vergoedingen zullen pro rata temporis gebeuren aan de hand van de volgende formule:

  • 1,0128 wanneer het brugpensioen berekend wordt op basis van de  refertebezoldiging van kracht vóór 1 januari 2019;
  • 1,0096 wanneer het brugpensioen berekend wordt op basis van de refertebezoldiging van de maanden januari, februari of maart 2019;
  • 1,0064 wanneer het brugpensioen berekend wordt op basis van de refertebezoldiging van de maanden april, mei of juni 2019;
  • 1,0032 wanneer het brugpensioen berekend wordt op basis van de refertebezoldiging van de maanden juli, augustus of september 2019;
  • geen aanpassing wanneer het brugpensioen berekend wordt op basis van de refertebezoldiging van de maanden oktober, november of december 2019.

Berekening van de bedrijfstoeslag vanaf 1 januari 2020

Voor de berekening van de bedrijfstoeslagen van de SWT's die ten vroegste op 1 januari 2020 een aanvang nemen, moet men rekening houden met de volgende cijfergegevens.

Begrenzing van het refertebrutomaandloon

Een nieuwe begrenzing van het brutorefertemaandloon is geldig vanaf 1 januari 2020: 4.084,55 EUR.

Werkloosheidsuitkeringen

Sinds 1 september 2019, is de maximale werkloosheidsuitkering gelijk aan 52,35 EUR per dag, dus 1.361,10 EUR per maand.

Drempel

Het totale SWTbedrag (d.w.z. patronale vergoeding + werkloosheidsuitkering), na aftrek van de inhouding (6,5%), mag niet kleiner zijn dan een "drempelbedrag".

Dit bedrag wordt:

  • 1.468,29 EUR voor werklozen met bedrijfstoeslag zonder gezinslast
  • 1.768,57 EUR voor werklozen met bedrijfstoeslag met gezinslast.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17/39 van 17 december 2019, www.cnt-nar.be.