Startersloon: uitsluiting van jonge werknemers in dienstencheque-sector

Van 

Sinds 24 januari 2022 kunnen jonge werknemers zonder beroepservaring en met een dienstencheque-overeenkomst niet langer de maatregel “startersloon” genieten die het mogelijk maakte om het loon te verlagen.


Om de tewerkstelling van jongeren zonder werkervaring (van 18 tot 20 jaar) te bevorderen, biedt men de werkgever sinds 2019 de mogelijkheid om hen een bruto startersloon te betalen dat lager is dan het verplichte minimumloon. Omdat die vermindering geen lager nettoloon voor de betrokken jongere met zich mee mag brengen moet de werkgever wel een compenserende toeslag toekennen. Deze compenserende toeslag is niet onderworpen aan rsz-bijdragen en bedrijfsvoorheffing (zie ons uitgebreid artikel hierover).

Er werd voorzien dat een koninklijk besluit een tewerkstellingsvorm van deze maatregel kan uitsluiten.

Deze mogelijkheid werd recentelijk benut. Een recent koninklijk besluit verbiedt het gebruik van starterslonen in de dienstenchequesector. Dit verbod geldt vanaf 24 januari 2022 en is van toepassing op arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf die datum. Arbeidsovereenkomsten die vóór deze datum zijn gesloten worden niet beïnvloed en blijven de oude regels gelden.

Anders gezegd, dienstencheque-werkgevers mogen vanaf 24 januari 2022 geen starterslonen meer toekennen aan jonge werknemers zonder beroepservaring.

Bron: Koninklijk besluit van 23 december 2021 tot uitsluiting van de arbeidsovereenkomst dienstencheques uit het toepassingsgebied van artikel 33bis, § 1, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, BS 14 januari 2022.