Sociale verkiezingen 2020: vergeet niet om een personeelsregister met uw uitzendkrachten bij te houden in het tweede kwartaal 2019!

article image Van 
93813

Om na te gaan of uw onderneming sociale verkiezingen in 2020 moet organiseren moet U ook rekening houden met de uitzendkrachten die uw onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2019 gebruikt. Vergeet hen bijgevolg niet te registreren.

Een onderneming die gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstelt, moet in 2020 sociale verkiezingen organiseren om een comité op te richten. Wanneer zij gewoonlijk gemiddeld 100 werknemers tewerkstelt, moet zij ook sociale verkiezingen organiseren om een ondernemingsraad op te richten.

Om te vermijden dat de referte- en kiesprocedure elkaar overlappen zoals het geval was bij de vorige sociale verkiezingen werd er beslist om de referteperiode waarin die gewoonlijke tewerkstelling wordt becijferd, te vervroegen met een kwartaal ! Voor de sociale verkiezingen van 2020 betekent dit dat een onderneming die in de periode gaande van het vierde kwartaal 2018 tot en met het derde kwartaal 2019 gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstelt, in 2020 sociale verkiezingen moet organiseren om een comité op te richten. Wanneer zij in diezelfde referteperiode gewoonlijk gemiddeld 100 werknemers tewerkstelt, moet zij ook sociale verkiezingen organiseren om een ondernemingsraad op te richten.

Naast haar gewone werknemers moet een onderneming ook rekening houden met de uitzendkrachten die zij gebruikt heeft om na te gaan of de drempel van 50 en 100 werknemers wordt bereikt. Door het wijzigen van de voornoemde referteperiode werd ook beslist om het kwartaal waarin moet rekening gehouden worden met deze uitzendkrachten te wijzigen van het vierde naar het tweede kwartaal van de referteperiode. Dit heeft tot gevolg dat de uitzendkrachten die tijdens het tweede kwartaal 2019 door de onderneming worden gebruikt en die geen vaste werknemer van de onderneming vervangen van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst, ook worden meegeteld om na te gaan of de onderneming de tewerkstellingsdrempels van 50 of 100 werknemers bereikt.

Hiervoor moet de werkgever in een bijlage aan het personeelsregister alle uitzendkrachten opnemen. Aan elke uitzendkracht wordt een nummer toegekend. De nummering is doorlopend en in chronologische volgorde van zijn terbeschikkingstelling van de gebruiker.

In deze bijlage moeten voor elke uitzendkracht de volgende gegevens worden vermeld:

  • het inschrijvingsnummer;
  • de naam en de voornamen;
  • begindatum van terbeschikkingstelling;
  • einddatum van terbeschikkingstelling;
  • het uitzendkantoor dat de uitzendkracht tewerkstelt;
  • de wekelijkse arbeidsduur van de uitzendkracht.

Group S biedt u graag een model aan van deze bijlage: zie link.

Elke onderneming die tijdens het tweede kwartaal van 2019, dus van 1 april tot en met 30 juni 2019, één of meerdere uitzendkrachten tewerkstelt, moet deze bijlage invullen, zelfs indien de onderneming ervan overtuigd is dat zij in 2020 geen sociale verkiezingen zal moeten organiseren.

Nieuw ten opzichte van de vorige sociale verkiezingen:  de onderneming kan worden vrijgesteld van deze verplichting als ze de drempel van 100 werknemers bereikt. In dit geval is een unanieme verklaring van de ondernemingsraad toch vereist.

Voor de sociale verkiezingen 2020 moet de ondernemingsraad binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van de toekomstige wet vaststellen dat de drempel van 100 werknemers is overschreden en deze unanieme verklaring in een verslag op te nemen. De betrokken onderneming wordt dan vrijgesteld van het bijhouden van de bijlage bij het personeelsregister

Ondernemingen zonder zo’n unanieme akkoord van de ondernemingsraad of ondernemingen zonder ondernemingsraad alsmede ondernemingen met minder dan 100 werknemers moeten de bijlage wel bijhouden.

Deze wijzigingen in de procedure van de sociale verkiezingen 2020 worden meegedeeld onder voorbehoud van goedkeuring door de Kamer. De nieuwe wet moet op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking treden.

Wij volgen dit dossier op de voet en houden u op de hoogte van de voortgang ervan.

Bron: Wetsvoorstel van 22 maart 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Doc. 54 3546/001)

 

 

jQuery(function ($) { if (!document.getElementById("searchresult")) { $("#keywordsection").hide(); } });