Sociale verkiezingen 2020: de NAR stelt voor om de referteperiode te vervroegen naar oktober 2018!

Van 
92480

Met het oog op de volgende sociale verkiezingen in 2020 heeft de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht dat verschillende voorstellen tot aanpassing van de procedure van de sociale verkiezingen bevat.

In zijn advies van 23 oktober 2018 heeft de Nationale Arbeidsraad ingestemd met de nota van de FOD WASO die door de minister van Werk voor advies werd voorgelegd en 29 voorstellen tot aanpassing van de wet van 4 december 2007 bevatte. De NAR heeft een gunstig advies uitgebracht over deze aanpassingsvoorstellen en bovendien enkele bijkomende aanbevelingen geformuleerd.

De referteperiode zou met een kwartaal worden vervroegd

Het essentiële voorstel heeft betrekking op de vervroeging van de referteperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempels van 50 en 100 werknemers. De NAR stelt voor om deze periode te vervroegen naar 1 oktober 2018. De telling van de gemiddelde personeelsbezetting voor de berekening van de tewerkstellingsdrempels van 50 en 100 werknemers zou dan plaatshebben over de periode van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019  in plaats van over het kalenderjaar 2019.  Op het ogenblik van de eerste mededeling X-60 in december 2019 zouden de ondernemingen dan met zekerheid weten of ze al dan niet de drempel van 50 of 100 werknemers bereiken en verplicht zijn sociale verkiezingen te organiseren  voor de oprichting van een comité voor preventie en bescherming op het werk en een ondernemingsraad. Dit zou meer rechtszekerheid waarborgen en geschillen kunnen vermijden.

De NAR stelt voor om ook de periode te vervroegen voor telling van de uitzendkrachten voor de berekening van de tewerkstellingsdrempels van 50 en 100 werknemers. Uitzendkrachten worden namelijk ook in aanmerking genomen bij de berekening van de vereiste tewerkstellingsdrempel.  In plaats van het gemiddeld aantal tewerkgestelde uitzendkrachten tijdens het vierde kwartaal te tellen, zouden de ondernemingen het gemiddeld aantal uitzendkrachten tellen dat gedurende het tweede kwartaal 2019 was tewerkgesteld. Concreet betekent dit dat enkel uitzendkrachten tewerkgesteld tijdens de periode van 1 april 2019 tot 30 juni 2019 in aanmerking zouden worden genomen.

Vaststelling van de verkiezingsperiode

De NAR stelt voor om de periode van 15 dagen waarin de werknemers moeten stemmen, vast te leggen tussen 11 en 24 mei 2020.  De ondernemingen zouden er dan voor moeten kiezen om de stemming van de werknemers (dag Y) te organiseren in de periode van 11 tot 24 mei 2020.

Andere voorstellen

 

Voor het overige heeft het advies van de NAR betrekking op:

  • de veralgemening van de elektronische mededeling van bepaalde documenten via de webapplicatie van de FOD WASO. De NAR wenst de mogelijkheid om ze per post te verzenden af te schaffen;
  • de mogelijkheid voor de werkgever om de aanplakking van de mededelingen bestemd voor de werknemers te vervangen door een elektronische terbeschikkingstelling van alle mededelingen die tijdens de verkiezingsprocedure moeten plaatshebben,  op voorwaarde dat alle werknemers tijdens hun normale werkuren toegang hebben tot die elektronische terbeschikkingstelling. Voorbeelden van elektronische informatie: kiezerslijsten, kandidatenlijsten, oproeping van de kiezers, enz.;
  • de terbeschikkingstelling door de FOD WASO van een groter aantal modeldocumenten die de werkgevers tijdens  de verkiezingsprocedure kunnen gebruiken;
  • de duurtijd van de aanplakking en terbeschikkingstelling van de verschillende berichten. De NAR stelt voor ze te verkorten tot 15 dagen na dag Y (namelijk dag Y + 15);
  • de impact van de GDPR (bescherming van de persoonsgegevens) op de wetgeving betreffende de sociale verkiezingen. De NAR vraagt dat in de brochure van de FOD WASO richtlijnen ter zake worden opgenomen teneinde de naleving van de GDPR bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verkiezingsprocedure te waarborgen;
  • de kiesvoorwaarden van de werknemers. De NAR stelt voor om rekening te houden met de periodes van tewerkstelling als uitzendkracht bij de berekening van de verplichte anciënniteit van 3 maanden tussen dag X en Y om kiezer te kunnen zijn.

Deze wijzigingen van de procedure voor de sociale verkiezingen van 2020 worden voor het ogenblik onder voorbehoud meegedeeld. Een beslissing van de Ministerraad en de goedkeuring van het Parlement zijn nog nodig om deze voorstellen van de NAR op te nemen in de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

 

We volgen dit dossier van nabij en houden u op de hoogte.