Sociaal vrijgestelde geschenken weldra verhoogd?

Van 
89731

De sociale partners hebben een positief advies gegeven over het ontwerp betreffende de verhoging van de bedragen van een reeks geschenken die vrijgesteld zijn van sociale bijdragen en die de werkgever in bepaalde omstandigheden kan toekennen.

Wat voorafging…

Einde 2017 heeft de minister van Sociale Zaken het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit dat tot doel heeft de bedragen te verhogen van de geschenken die  vrijgesteld zijn van sociale bijdragen en die de werkgever aan zijn werknemers kan toekennen ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, een eervolle onderscheiding, pensionering of een huwelijk.  

De Nationale Arbeidsraad heeft op 21 februari 2018 een positief advies uitgebracht.

Geschenken en geschenkcheques

De geschenken in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques worden onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwd en zijn dan ook volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing (zie ons artikel van 7 november 2017).

Deze voorwaarden zijn als volgt:

  • worden toegekend ter gelegenheid van bepaalde feesten;
  • het jaarbedrag ervan mag niet hoger zijn dan 35 EUR per werknemer, verhoogd met 35 EUR per kind ten laste. Dit bedrag zou op 40 EUR worden gebracht (dus 40 EUR per werknemer + 40 EUR per kind ten laste).

Huwelijkspremie of premie bij wettelijke samenwoning

Een huwelijkspremie of premie bij wettelijke samenwoning kan worden toegekend in de vorm van geschenken, bonnen of eenvoudigweg in geld (zie ons artikel van 29 mei 2017).

Een dergelijke premie is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing voor zover ze een bepaald bedrag niet overschrijdt. Dit bedrag zou van 200 EUR op 245 EUR worden gebracht.

Pensioenpremie

De geschenken in geld of in de vorm van geschenkcheques die ter gelegenheid van zijn pensionering aan de werknemer worden gegeven,  mogen een bepaald bedrag per dienstjaar niet overschrijden, met een minimum en een maximum.

De nieuwe bedragen zouden als volgt zijn:

  • het bedrag per dienstjaar zou van 35 EUR op 40 EUR worden gebracht;
  • het minimumbedrag zou van 105 EUR op 120 EUR worden gebracht;
  • het maximumbedrag zou van 875 EUR op 1000 EUR worden gebracht.

Eervolle onderscheiding

Onder eervolle onderscheiding verstaat men een officiële of burgerlijke onderscheiding toegekend buiten de onderneming zoals een ereteken of ridderorde, een decoratie, laureaat van de arbeid enz. Een erkenning ten opzichte van een werknemer die een zeker aantal jaren anciënniteit in de onderneming heeft, wordt dus niet bedoeld in dit kader.

De geschenken in geld of in de vorm van geschenkcheques die aan de werknemer worden gegeven bij  toekenning van een eervolle onderscheiding mogen een bepaald bedrag per werknemer en per jaar niet overschrijden.

Dit bedrag zou van 105 EUR op 120 EUR worden gebracht.

Vakbondspremie

Wegens hun aansluiting bij een vakorganisatie kunnen de werknemers van sommige sectoren een sociaal voordeel krijgen via hun vakbond.

Deze “vakbondspremie” is tot een bepaald bedrag vrijgesteld. Dit bedrag zou van 135 EUR op 145 EUR worden gebracht.

En op fiscaal vlak?

In haar adviesaanvraag heeft de minister vermeld dat ze de FOD Financiën zal vragen het nodige te doen voor een fiscale harmonisering.

We volgen dit dossier van dichtbij. We nodigen u uit onze website regelmatig te raadplegen of u in te schrijven op onze newsletter (u wordt dan automatisch op de hoogte gebracht).

Bron: Advies nr. 2.077 van de NAR van 21 februari 2018 - Verhoging van de bedragen van geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen, www.cnt-nar.be.