RSZ-vermindering voor het eerste en tweede kwartaal 2023 en uitstel van betaling voor het derde en vierde kwartaal 2023

Van 

Voor de twee eerste kwartalen 2023 wordt een vermindering van de RSZ-bijdragen voorzien. Voor het derde en het vierde kwartaal, kan een uitstel van betaling worden aangevraagd.


Welke zijn de betrokken werkgevers ?

Komen in aanmerking voor de maatregel :

  • De werkgevers uit de privésector, dat zijn de werkgevers die vallen onder de wet van 5 december 1968 betreffende de CAO’s en PC;
  • De autonome overheidsbedrijven (met inbegrip van HR-Rail);
  • De publieke zorgsector, dat zijn de werkgevers uit de publieke sector met de volgende NACE-codes:  86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999.

Welke werkgevers zijn  uitgesloten?

De volgende werkgevers worden uitgesloten van de maatregel :

  • Ondernemingen die een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs;
  • Ondernemingen die betalingen hebben gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in een belastingparadijs voor zover deze betalingen in de loop van het belastbare tijdperk een totaalbedrag vormen van ten minste 100 000 euro, en niet werd aangetoond dat deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.

Indien dit het geval is dan moet de werkgever dit mededelen op de DmfA van het betrokken kwartaal.

RSZ vermindering

Voor welke kwartalen ?

De RSZ vermindering wordt toegekend voor het 1ste en 2de kwartaal van 2023.

Hoeveel bedraagt de vermindering?

De vermindering bedraagt 7,07% van de globale netto patronale basisbijdrage.

De netto patronale basisbijdrage is de verschuldigde patronale RSZ-bijdrage (gewoonlijk 25%), met uitsluiting van de loonmatigingsbijdrage, verminderd met de structurele vermindering en de eventuele RSZ-doelgroepverminderingen.

De globale netto patronale basisbijdrage is de som van alle netto patronale basisbijdragen voor alle werknemers samen (de solidariteitsbijdrage op studentenlonen, de bijdrage op flexilonen en de bijdrage op gelegenheidslonen komen niet in aanmerking).

Voorbeeld : Een werkgever die in totaal 40.000 euro brutolonen aangeeft in een kwartaal en daarop 10.000 euro patronale basisbijdragen verschuldigd is (25%) en niet in aanmerking komt voor RSZ verminderingen, zal daardoor in het 1ste en 2de kwartaal van 2023 een vermindering genieten van 707 euro (= 7,07% op 10.000 euro).

Deze vermindering zal geen enkel effect hebben op de berekening van de provisies voor het 1ste en 2de kwartaal 2023. De regels zullen dezelfde blijven.

Welke  zijn de  formaliteiten ?

De werkgever moet niets ondernemen om het voordeel te genieten. De RSZ berekent de RSZ-vermindering automatisch.

Indien de werkgever niet in aanmerking komt (zie uitgesloten werkgevers hierboven) moet hij dit wel melden in de DMFA en dan zal de RSZ de vermindering niet toekennen.  Onze werkgevers zullen daaromtrent een mailing ontvangen.

Mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen

Voor welke kwartalen ?

De werkgever kan een uitstel van betaling aanvragen voor het 3de en 4de kwartaal van 2023.

Hoeveel bedraagt het voordeel?

De werkgever kan een uitstel van betaling vragen voor 7,07% van de globale netto patronale basisbijdrage.

De netto patronale basisbijdrage is de verschuldigde patronale RSZ-bijdrage (gewoonlijk 25%), met inbegrip van de loonmatigingsbijdrage, verminderd met de structurele vermindering en de eventuele RSZ-doelgroepverminderingen.

De globale netto patronale basisbijdrage is de som van alle netto patronale basisbijdragen voor alle werknemers samen.

Voorbeeld : Een werkgever die in totaal 40.000 euro brutolonen aangeeft in een kwartaal en daarop 10.000 euro patronale basisbijdragen verschuldigd is (25%) en niet in aanmerking komt voor RSZ verminderingen, kan daardoor in het 3de en 4de kwartaal van 2023 een uitstel van betaling vragen voor 707 euro (= 7,07% op 10.000 euro).

Wat zijn de formaliteiten?

De werkgever die een uitstel van betaling wenst te bekomen moet dit, kwartaal per kwartaal, vragen aan de RSZ via de DMFA van het betrokken kwartaal. Indien de werkgever niet in aanmerking komt ervoor (zie uitgesloten werkgevers hierboven) moet hij dit wel melden in de DMFA en dan zal de RSZ niet ingaan op zijn vraag.

De RSZ zal vervolgens het bedrag van uitstel van betaling berekenen.

De werkgever zal het bedrag waarvoor hij uitstel van betaling heeft gevraagd en dat de RSZ heeft berekend en toegekend, in 4 gelijke schijven moeten betalen samen met de verschuldigde RSZ-bijdragen voor respectievelijk het 1ste, 2de , 3de en 4de kwartaal van 2025.

Datum van inwerkingtreding

Deze maatregel is geldig van 1 januari tot 31 december 2023.

Bron: Programmawet van 26 december 2022 (BS 30/12/2022).