Responsabiliseringsbijdrage in de uitzendsector

Van 

Vanaf 1 januari 2023 is een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd wanneer uitzendkrachten te vaak worden aangeworven met opeenvolgende dagcontracten (ODC).


Om te voorkomen dat gebruikers van uitzendarbeid ten onrechte gebruikmaken van opeenvolgende dagcontracten voorziet de programmawet in bepaalde gevallen in een bijzondere RSZ-bijdrage ten laste van de gebruiker.

Wie zijn de betrokken werknemers?

Alle uitzendkrachten die worden tewerkgesteld met ODC, met uitzondering van:

  • uitzendkrachten die een rust- of overleveringspensioen genieten;
  • flexi-jobbers;
  • gelegenheidswerkers bij een gebruiker die behoort tot het paritair comité voor de landbouw (PC 144), het tuinbouwbedrijf (PC 145) en het hotelbedrijf (PC 302).

Om welke dagcontracten gaat het?

Het gaat om alle contracten die elkaar onmiddellijk opvolgen, van de ene dag op de andere. Bij de vaststelling van het aantal ODC wordt ook rekening gehouden met het eerste contract.

De vaststelling van het aantal ODC van eenzelfde uitzendkracht bij dezelfde gebruiker wordt uitgevoerd door de RSZ, behalve voor studenten, voor wie het uitzendbureau zelf het aantal ODC bij eenzelfde gebruiker aangeeft.

Hoeveel bedraagt de bijdrage?

De vaststelling van het aantal ODC is gebaseerd op twee berekeningsperioden per jaar:

  • van 1 januari tot en met 30 juni van het kalenderjaar;
  • van 1 juli tot en met 31 december van het kalenderjaar.

Het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage stijgt per drempel, afhankelijk van het aantal ODC dat per periode van zes maanden is afgesloten:

  • 10 euro maal het totale aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, indien dit aantal gelijk is aan of groter dan 40, maar kleiner dan of gelijk aan 59 contracten;
  • 15 euro maal het totale aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, indien dit aantal gelijk is aan of groter dan 60, maar kleiner dan of gelijk aan 79 contracten;
  • 30 euro maal het totale aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, indien dit aantal gelijk is aan of groter dan 80, maar kleiner dan of gelijk aan 99 contracten;
  • 40 euro maal het totale aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, indien dit aantal gelijk is aan of groter dan 100 contracten.

Als u als gebruiker 50 ODC heeft gesloten tijdens de eerste helft van 2023, bent u een bijdrage van 500 euro verschuldigd, die voor het eerst vanaf oktober 2023 moet worden betaald.

Hoe wordt de bijdrage geïnd?

De RSZ zal het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage vaststellen en tot inning overgaan.

Is er een mogelijkheid tot terugbetaling?

De gebruiker kan verzoeken om de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de responsabiliseringsbijdrage indien hij kan aantonen dat alle of een deel van de ODC werden afgesloten wegens voldoende gemotiveerde uitzonderlijke omstandigheden.

Vooraleer de gebruiker zijn verzoek indient, moet hij, na informatie en raadpleging van de ondernemingsraad, en, bij ontstentenis van ondernemingsraad, na informatie en raadpleging van de vakbondsafvaardiging in de ondernemingen waarin deze organen bestaan, ter advies een dossier indienen bij de Commissie van Goede diensten.

De Commissie van Goede diensten maakt haar gemotiveerd advies dan over aan de RSZ. Dat advies is bindend.

Bron: Programmawet van 26 december 2022 (BS 30/12/2022).