Professionele verplaatsingen met een privé-vervoermiddel: belastingkrediet

Van 

Om werkgevers aan te moedigen de maximale kilometervergoeding aan hun werknemers uit te betalen, is er een belastingkrediet voorzien. De extra kost kan deels fiscaal gecompenseerd worden.


Om het hoofd te bieden aan de stijging van de brandstofprijzen, heeft de regering beslist om de forfaitaire kilometervergoeding éénmalig en retroactief te verhogen tot 0,4020 euro/km voor de periode van maart 2022 tot juni 2022 (in plaats van 0,3707 euro/km in principe van toepassing voor deze periode).

Daarnaast zal de indexatie van deze vergoeding niet meer jaarlijks (op 1 juli) maar per kwartaal plaatsvinden om sneller te kunnen reageren op de fluctuerende brandstofprijzen.

Zie ons artikel over deze maatregel.

Omdat indexatie van dit bedrag in de meeste gevallen niet verplicht is, wou de regering werkgevers stimuleren om hun werknemers de maximaal vrijgestelde kilometervergoeding te betalen via een belastingkrediet.

1. Toepassingsgebied

Dit belastingkrediet is van toepassing in zowel de personenbelasting, de vennootschapsbelasting als de rechtspersonenbelasting, alsook in de corresponderende belastingen van niet-inwoners.

2. Voorwaarden

Het belastingkrediet wordt beperkt in de tijd en is enkel van toepassing op de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen toegekend vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022.

Deze verhoging moet het gevolg zijn van een aanpassing van een collectieve arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst gesloten vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. Een loutere indexering volstaat dus niet, aangezien een indexering geen nieuwe rechten toekent aan een werknemer.

De aanpassing in de collectieve arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst moet gelden zonder beperking in de tijd.

De verhoging van de kilometervergoeding moet voor onbepaalde duur  zijn, maar het  belastingkrediet zelf is tijdelijk (1 maart 2022 - 31 december 2022).

3. Bedrag

Het belastingkrediet is progressief in functie van de stijging van de verhoging.

Wij raden  aan contact op te nemen met uw boekhouder voor meer informatie.

Bronnen: wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 30 november 2022. Koninklijk besluit van 26 december 2022 tot vastlegging van de modaliteiten voor de toepassing van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen, BS 3 januari 2023.