Pensioen en toegelaten arbeid


61880

In een artikel dat op 28 januari 2013 op onze website verscheen, vertelden we u dat de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit tot bevordering van het werk van gepensioneerden had goedgekeurd (hetgeen met name voorzag in de afschaffing van het inkomensplafond voor gepensioneerde werknemers ouder dan 65 en met een loopbaan van 42 jaar).

Intussen heeft de Nationale Arbeidsraad een advies (nr. 1841) gegeven over dit voorstel. Zij stellen voor om de voorwaarde van een loopbaan van 42 jaar af te schaffen. Bovendien willen ze de inwerkingtreding van deze hervorming uitstellen naar 1 januari 2014.

De Raad van State zou onlangs overigens een negatief advies hebben gegeven over de ontwerptekst van het KB. De regering zou nu dus bezig zijn met de aanpassing van de tekst.

Bijgevolg, en behoudens een retroactieve inwerkingtreding van het voornoemd Koninklijk Besluit vanaf 1 januari 2013, zijn het momenteel nog steeds de inkomensgrenzen van 2012 waarmee men rekening moet houden in 2013.

Wij houden u hoe dan ook op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rond dit thema.