Openbare sector: Eindejaarstoelage 2018

Van 
97780

Zowel de federale overheid als de meeste lokale besturen kennen aan hun personeelsleden een eindejaarspremie toe. Hoewel ze op elkaar gelijken, bespreken we ze hier apart.

Deze bedragen werden al bevestigd door de FOD Beleid en Ondersteuning (publicatie van de omzendbrieven nr. 667 en 668 in het Belgisch Staatsblad van 29 november 2018).

Samenstelling van de eindejaarstoelage bij de federale overheid

Bedrag

De personeelsleden van de federale overheid hebben recht op een eindejaarstoelage. Het bedrag van de toelage bestaat uit een forfaitair gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Elk jaar geeft de federale overheid de richtlijnen betreffende de berekening van de eindejaarspremie uit.

  • Het forfaitair gedeelte, jaarlijks geïndexeerd op basis van de afgevlakte gezondheidsindex van de maand oktober, bedraagt voor 2018: 730,81 EUR x 105,54/103,55 = 744,85 EUR
  • Het veranderlijk gedeelte stemt overeen met 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag voor de berekening van de bezoldiging voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar diende. Bovendien wordt er ook rekening gehouden met de haard- of standplaatstoelage.

In 2018 wordt een supplement van 7% van de brutomaandwedde voorzien. Dit supplement schommelt tussen min. 172,3115 en max. 344,6231 EUR.

Uitbetalingsperiode

De eindejaarstoelage wordt normaal betaald op 14 december.

Inhoudingen

Voor statutairen is slechts een beperkt gedeelte van de eindejaarspremie onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Dit gedeelte bedraagt 395,0223 EUR voor een premie van 744,85 EUR.

Contractuelen betalen de gewone socialezekerheidsbijdragen (13,07 %) op hun toelage.

Vlaamse lokale besturen

Vooreerst valt op te merken dat de lokale besturen niet verplicht zijn om een eindejaarspremie toe te kennen. Als zij dit wel doen, moeten zij de regels volgen zoals deze voorgeschreven worden door de Vlaamse overheid. Deze regels wijken af van de federale overheid.

Bedrag

Zo bedraagt het vast gedeelte 374,12 EUR x 105,54/103,55 = 381,31 EUR. Dit vast bedrag werd ingevolge het sectoraal akkoord 2002 vanaf het dienstjaar 2002 verhoogd met 248,74 EUR, vanaf het dienstjaar 2009 met 250,00 EUR, en vanaf het dienstjaar 2013 verhoogd met 400,00 EUR.

Het vast gedeelte bedraagt dus: 381,31 + 248,74 + 250,00 + 400,00 = 1280,05 EUR

Het veranderlijk gedeelte stemt overeen met 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar. Bovendien wordt er ook rekening gehouden met de haard- of standplaatstoelage.

Uitbetalingsperiode

De eindejaarstoelage wordt uiterlijk tijdens de maand december in één keer uitbetaald.

Inhoudingen

Voor de vastbenoemde personeelsleden bedraagt het bedrag waarop de socialezekerheidsbijdragen worden berekend 930,2223 EUR.

Voor de contractuele personeelsleden blijft de verhoogde eindejaarstoelage integraal onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.