Onterechte toepassing van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing : nieuwe sanctie

Van 

Wanneer een werkgever ten onrechte een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toepast kan dit vanaf 23 oktober 2022 aanleiding geven tot een belastingverhoging.


Als de werkgever het voordeel van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toepast dan betekent dit dat hij op de belastbare bezoldigingen en voordelen die hij aan de werknemer betaalt de volledige bedrijfsvoorheffing inhoudt maar deze bedrijfsvoorheffing niet volledig doorstort naar de fiscus.

Thans bestaan de volgende vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing :

  • Overuren;
  • Ploegen- en nachtarbeid;
  • Sporters;
  • Wetenschappelijk onderzoek;
  • IPA-korting;
  • Steunzones;
  • Starters;
  • Opleidingen;
  • Koopvaart, sleepvaart en baggerwerken;
  • Zeevisserij.

Als de werkgever dergelijk fiscaal voordeel ten onrechte toepast en de fiscus stelt dit bij een controle vast dan zal hij het ten onrechte toegepaste voordeel moeten terugbetalen met toepassing van een geldboete en nalatigheidsintresten.

Vanaf 23 oktober 2022 kan er ook nog een belastingverhoging toegepast worden.

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van belastingverhoging.

Tabel :

Aard van de overtreding

Belastingverhoging
 

A. Overtreding te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de werkgever:

0%

B. Overtreding zonder het opzet de belasting te ontduiken:

 

- 1ste  overtreding

10 %

- 2de  overtreding:

20 %

- 3de overtreding:

30%

- 4de en volgende overtredingen

Sancties onder C worden toegepast

C. Overtreding met het opzet de belasting te ontduiken:

 

- 1ste overtreding:

50 %

- 2de en 3de overtreding:

75 %

- 4de en 5de overtreding:

100 %

- 6de en 7de overtreding:

150 %

- 8ste en volgende overtredingen:

200 %

D. Overtreding gepaard gaande met valsheid of gebruik van valse stukken of met een omkoping of een poging tot omkopen van ambtenaren: in alle gevallen:

200 %

Opmerking : Voor de vaststelling van het toe te passen percentage van de belastingverhogingen worden de vorige overtredingen die bedoeld zijn in B en C niet in aanmerking genomen wanneer geen enkele overtreding inzake aangifte en betaling van de bedrijfsvoorheffing, afzonderlijk beschouwd, is bestraft voor 4 opeenvolgende maandelijkse (ingeval de werkgever een maandaangever is) of  driemaandelijkse (ingeval de werkgever een kwartaalaangever is) vervaldagen.

Bron : Koninklijk besluit van 13 september 2022 tot wijziging van de artikelen 225, 228, 229 en tot invoeging van een artikel 228/1 in het KB/WIB 92 (BS van 13 oktober 2022)