Onkostenvergoeding voor korte buitenlandse dienstreizen : nieuwe bedragen vanaf 6 juli 2018

Van 
91280

De nieuwe bedragen die vanaf 6 juli 2018 van toepassing zijn, werden gepubliceerd.

Werknemers die in opdracht van hun werkgever verplaatsingen maken naar het buitenland worden vaak geconfronteerd met bijkomende kosten die verband houden met deze buitenlandse opdrachten en die in principe ten laste zouden moeten vallen van hun werkgever. Wanneer een onderneming aan haar werknemers in het kader van dergelijke buitenlandse opdrachten dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen toekent, kunnen deze vergoedingen onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever worden aangemerkt.

Wat zijn de grensbedragen?

De fiscus en RSZ aanvaarden dat de werkgever zich baseert op de per land opgesplitste forfaitaire dagvergoedingen die de FOD Buitenlandse Zaken toekent aan zijn eigen ambtenaren. De lijst van de landen en de overeenstemmende bedragen worden elk jaar met een ministerieel besluit bekend gemaakt.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen dienstreizen naar het buitenland van meer dan 30 kalenderdagen en die van 30 kalenderdagen en minder.

1. Dienstreizen naar het buitenland (maximum 30 kalenderdagen)

De bedragen die moeten in aanmerking genomen worden zijn die van categorie 1 van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen (Personeel Hoofdbestuur). Klik hier voor de bedragen geldig vanaf 6 juli 2018 :

 

2. Dienstreizen naar het buitenland (meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen)

Dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen die worden toegekend als een terugbetaling van kosten veroorzaakt door een verblijf in het buitenland van meer dan 30 opeenvolgende dagen, kunnen als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • het maximumbedrag van deze dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen mag niet meer bedragen dan het bedrag vastgesteld per land voor de ambtenaren "op post" in het buitenland van de FOD Buitenlandse Zaken (categorie 2). Klik hierna voor de bedragen geldig vanaf 6 juli 2018 ;
  • de toekenning of betaling van deze forfaitaire vergoedingen voor eenzelfde opdracht wordt beperkt tot maximum 24 maanden;
  • de toekenning of betaling wordt onderbroken in geval van definitieve vestiging van de betrokken werknemer of bedrijfsleider in het buitenland.

Welke kosten ?

De bedragen worden geacht de kosten van maaltijden en van de andere kleine uitgaven te vergoeden. Zij dekken niet de huisvestingskosten en evenmin de verplaatsings- of reiskosten naar het buitenland en terug. Onder kleine uitgaven wordt onder meer verstaan het plaatselijk vervoer in het land van bestemming – zoals tram, bus, metro, taxi – drank, versnaperingen, lokale telefoongesprekken en fooien.

Moeten deze bedragen in bepaalde omstandigheden worden verminderd?

Wanneer de huisvestingskosten door de werkgever worden terugbetaald of ten laste worden genomen en deze tevens bepaalde maaltijden of kleine uitgaven omvatten, moeten de forfaitaire verblijfsvergoedingen op dagbasis naargelang het geval worden verminderd:

  • met 15% van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, voor het ontbijt;
  • met 35% van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, voor het middagmaal;
  • met 45% van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, voor het avondmaal;
  • met 5% van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, voor de kleine uitgaven.

Hoe het totale bedrag van de vergoeding bepalen?

Het volledige bedrag van de forfaitaire verblijfsvergoeding op dagbasis mag als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever worden aangemerkt voor elke volle dag van afwezigheid. Daarmee wordt bedoeld een dag tussen twee overnachtingen op buitenlandse opdracht. De dagvergoeding voor de dagen van vertrek en terugkeer wordt ten belope van de helft in aanmerking genomen.

Voor het bepalen van de toepasselijke dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding ingeval het een buitenlandse opdracht betreft waarbij verschillende landen worden aangedaan, zal de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding gekoppeld aan de plaats van de laatste overnachting determinerend zijn voor het eerstvolgende etmaal.

Zijn er verboden cumulaties?

Wanneer maaltijdcheques worden toegekend om de maaltijdkosten tijdens deze buitenlandse verblijven te vergoeden, dan dient de tussenkomst van de werkgever in het bedrag van de maaltijdcheque in mindering te worden gebracht van het bedrag van de forfaitaire verblijfsvergoeding.

Verder wordt opgemerkt dat de toekenning van de voormelde forfaitaire verblijfsvergoedingen niet tezelfdertijd kan worden gecombineerd met de terugbetaling van maaltijdkosten en kleine uitgaven op basis van bewijsstukken.

Bron: MB van 2 juli 2018 houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, BS 6 juli 2018.